Положення про організацію освітнього процесу у ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського”

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського”

Положення про освітні програми у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Положення про навчання за індивідуальним графіком у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Положення про дистанційні технології навчання у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Тимчасове положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в умовах карантину

Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про порядок проведення практик у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Вищому навчальному комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про стипендіальну забезпечення студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти із предметів профільної програми середньої освіти у Вищому навчальному закладі

Положення про студентське самоврядування ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про науково-дослідну роботу студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про магістерську роботу у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про студентське наукове товариство ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про студентську конференцію ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про студентські об`єднання, школи, гуртки ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про Раду молодих вчених ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про бібліотеку ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення, надання академічної відпустки та повторне навчання осіб, які навчаються у Вищому навчальному закладі

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про стипендіальне забезпечення ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про старостат ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про силабус навчальної дисципліни ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Вищому навчальному закладі

Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Кодекс академічної доброчесності у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про куратора (т’ютора) академічної групи ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про методичне об’єднання кураторів (т’юторів) академічних груп ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про наглядову раду ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про збори трудового колективу ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про ректорат у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про Вчену раду факультету ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про факультет ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про кафедру ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про відділ роботи з іноземними студентами ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Положення про фаховий коледж Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про навчально-методичну частину ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» (2)

Положення про порядок проведення конкурсу та відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Положення про гаранта освітньої програми у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А.Крупинського»

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про преміювання працівників ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про стейкхолдерів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про відділ фандрайзингу у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про атестацію педагогічних працівників ЛМА