Положення про організацію освітнього процесу в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про освітні програми в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про навчання за індивідуальним графіком у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про дистанційні технології навчання в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Тимчасове положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в умовах карантину в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок проведення практик у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти із предметів профільної програми середньої освіти в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про магістерську роботу студентів КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення, надання академічної відпустки та повторне навчання осіб, які навчаються в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про силабус навчальної дисципліни КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про електронні навчальні видання в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про гаранта освітньої програми КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про стейкхолдерів КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про атестацію педагогічних працівників КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок проведення конкурсу та відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про преміювання працівників КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про науково-дослідну роботу студентів КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про студентське наукове товариство КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про Раду молодих учених КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про старостат КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про куратора (т’ютора) академічної групи КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про методичне об’єднання кураторів (т’юторів) академічних груп КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про стипендіальне забезпечення в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про студентське самоврядування в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про студентську конференцію КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про студентські об`єднання, школи, гуртки КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Кодекс академічної доброчесності КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про виготовлення та видачу академічних довідок у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про збори трудового колективу КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про Вчену раду КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про наглядову раду КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про ректорат КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про фаховий коледж КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про факультет КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про Вчену раду факультету КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про кафедру КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про бібліотеку КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про відділ роботи з іноземними студентами КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про навчально-методичну частину КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про відділ фандрайзингу КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про дублікати КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».