Сидор Оксана Кирилівна

Сидор Оксана Кирилівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, заступник декана медичного факультету №2

Освіта:

Самбірське медичне училище, спеціальність «Сестринська справа»,  кваліфікація  – медична сестра.

Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, медичний факультет, Медико-профілактична справа, кваліфікація – лікар.

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», магістр, спеціальність Менеджмент, спеціалізація Менеджмент організацій і адміністрування

Експерт з акредитації освітніх програм вищої та фахової передвищої освіти.

Член науково-методичної підкомісій 224 Технології медичної діагностики та лікування  МОН України, розробник Стандартів вищої та  фахової передвищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування,  освітньо-професійних програм, гарант ОПП Лабораторна діагностика, освітньо-професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр спеціальності 224Технології медичної діагностики та лікування;

Член Українського лікарського товариства (Львів).

Лауреат студентського визнання «Кращий викладач року». Нагороджена  почесною грамотою та нагрудним значком Департаменту охорони здоров’я  ЛОДА.

Подяка МОН України «За бездоганну працю та особистий внесок  у розроблення стандартів фахової передвищої освіти» (лист №1/862-22, січень 2022р.).

Сфера наукових досліджень:

Вивчення і аналіз якісного складу вступників /випускників та стану здоров’я студентів-медиків.

Публікації:

  1. Dyachenko l.а., Sydor K. Medical touris – as an important direction of Development of Ukraines and economic policy / Дяченко Л.А,. Сидор О.К. Лікувальний туризм – як важливий напрям розвитку соціально – економічної політики України // Міжнародна науково- практична конференція Imperatives of civilsociety developmenin promoting national competitiveness, 13-14 грудня 2018р., Батумі, Грузія,. Том 1. – С. 174-176.
  2. Дяченко Л.А., Ляхович І.М., Сидор О.К. Управління знаннями студентів у глобалізованому світі: педагогічні аспекти // Друга міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі, 16-18 травня 2019 р. – С. 117-119.
  3. Сидор О.К., Засанська Г.М. Фізичне, психічне та соціальне здоров’я осіб з відмінними фінансовими можливостями»//Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції №51 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 28 вересня 2019 р., Переяслав –Хмельницький. – С. 329-332.
  4. Сидор О.К., Партика У.Б.  Аналіз можливостей зміни IQ, як потужного стимулятора професіоналізму сучасної людини//Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес» 22- 23 грудня 2020 року, м. Київ. – с.183-186.
  5. Сидор О.К.Стадник О.І., Стратегії  навчання, що допомагають  краще опанувати нові знання та навички // Тези доповідей Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи». 26–27 березня 2020 року, Львів.
  6. Сидор О.К.Паращук Т.С., Токсиколого-гігієнічна характеристика полімерної тари та її вплив на здоров’я людини // Збірник тез ІІ-ї регіональної міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук» 21 травня 2020р. м.Львів.
  7. Сидор О.К., Засанська Г.М. Роль сестри медичної у здійсненні медико-біологічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Збірник тез ІІ регіональної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку вищої медсестринської освіти», 27 жовтня 2021р. м. Львів.
  8. О.А.Жемелко, О.К. Сидор«Аналіз формування здорового способу життя у студентів із лабораторної медицини», збірник наукових публікацій ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук», 24–25 лютого 2022 рік, м. Житомир – 2022.-374. УДК 001.89:377.36:615-057.87 (477.42).
  9. Дяченко Л.А.,Сидор О.К. «Роль емоційного інтелекту у професійній адаптації молоді в сучасних умовах»: Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді», м. Харків, 07 квітня 2022 року. – Х.: ХНАДУ. – 2022. С.32-34. УДК 33
  10. Сидор О.К., Партика У.Б., Сидор А.Д. «Профілактика йододефіциту – турбота про власне здоров’я» Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», м. Львів, 27 жовтня 2022 року. – Львів: «Тріада плюс», 2022 – С. 121-132. УДК 378.091.21:614  М 34