Шашков Юрій Ігорович

Шашков Юрій Ігорович

Завуч кафедри, асистент

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта:

Львівський державний медичний інститут, санітарно-гігієнічний факультет.

Професійна діяльність:

Автор та співавтор 53 наукових праць, у т.ч. підручника «Гігієна дітей і підлітків» (2006), навчального посібника «Соціологія медицини» (2021). Гарант освітньої програми «Медико-профілактична справа».Співавтор ОПП «Медико-профілактична справа» освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Співавтор ГСВОУ «Медико-профілактична справа». Розробник примірних навчальних та робочих програм з дисциплін кафедри, тестових завдань до ліцензійних іспитів. Член Методичної ради Академії. Член Українського лікарського товариства у Львові. Нагороджений Грамотою Львівської обласної ради та Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я ЛОДА. Отримав Подяку за багаторічну та сумлінну працю від ректора Академії (2021 р.).

Сфера наукових досліджень:

Епідеміологія інфекційних захворювань, історія медицини

Публікації (2017- 2022 рр.):

Навчальний посібник

 1. Лозинська С.О., Рутар С.М., Шашков Ю.І. Соціологія медицини: навчальний посібник. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», 2021 – 196 с. УДК 316.61  С 70

Наукові статті

 1. Гриновець В.С., Шашков Ю.І., Гриновець І.С., Ріпецька О.Р. Становлення ортодонтії як науки в університетській стоматології ХХ сторіччя у Львові. Питання експериментальної та клінічної стоматології: Зб. наук. праць. – Вип. 14. / Редкол.: Є.М.Рябоконь (відп. Ред..) та ін..; МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 38 – 40. ISBN: 978-617-7738-69-4  УДК 616.31 (082)    ББК 56.6    П 35
 1. Гриновець В.С., Гриновець І.С., Шашков Ю.І. До 110-річчя професора Збаржа Якова Михайловича. Експериментальна та клінічна стоматологія. 2018. № 1 (02). С. 72-75. УДК 616.31 (092)   
 1. Володимир Гриновець, Ольга Петришин, Наталія Скалецька, Юрій Шашков, Оксана Пасько, Оксана Ільчишин, Марта Дац-Опока, Ігор Гриновець. Професор гігієни і санології Львівського університету Юзеф Мерунович – багаторічний голова Товариства галицьких лікарів. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. (АПСНІМ), 2019, № 4 (24), С. 40-43.

Тези

на міжнародних конференціях:

 1. В.В. Синиця, В.С. Гриновець, Ю.І. Шашков, В.В. Довганик. Правові аспекти навчання студентів в університетських клініках. Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Тернопіль, 18 – 19 травня 2017. Т. 2. – С. 326 – 327.
 2. В. Гриновець, В. Синиця, Ю. Шашков. Союз стоматологів Львівської лікарської палати на початку ХХ століття / Громадське здоров’я та реабілітація / Zdrowie publiczne a reabilitacja / за ред. Любінця О. (Львів), Сигіт К. (Щецін). – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига». – 2017. – С. 107 – 109.
 3. Рутар С.М., Шашков Ю.І., Гриновець В.С. Інституційні фактори формування вільної людини як носія цінностей здорового способу життя. The survival strategy in terms of bioethics, anthropology, philosophy and medicine. Materials of the 24th International Scientific Conference. Collection of scientific articles. Volume 24. – CHIŞINĂU, – С.186 – 188.
 4. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Шашкова З.Р. Безперервний професійний розвиток і освіта в медсестринстві. ХVІІ Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. Матеріали міжнародного наукового конгресу, м. Тернопіль, 20-22 вересня 2018 р./ ред.кол.: М.М. Корда та ін. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. С. 28.
 5. Мажак К.Д, Ткач О.А., Вівчар І.С., Омелян О.В., Скалат Л.В., Міщиха О.І., Новосад М.К., Шашков Ю.І., Мельничук Т.М., Яремчишин І.Б., Добрянська О.Б. Індивідуальні чинники ризику розвитку рецидиву мультирезистентного туберкульозу. ХVІІ Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств / Матеріали міжнародного наукового конгресу, м. Тернопіль, 20 – 22 вересня 2018 р./ ред.кол.: М.М. Корда та ін. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. С. 102.
 6. Гриновець В.С., Шашков Ю.І. Науковець і педагог професор Ухов Олександр Якович. ХVІІ Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств / Матеріали міжнародного наукового конгресу, м. Тернопіль, 20 – 22 вересня 2018 р./ ред.кол.: М.М. Корда та ін.- Тернопіль: ТДМУ, 2018. С. 302 –303.
 7. Рутар С.М., Шашков Ю.І. Соціологічна концепція Миколи Амосова. ХVІІ Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств / Матеріали міжнародного наукового конгресу, м. Тернопіль, 20 – 22 вересня 2018 р./ ред.кол.: М.М. Корда та ін. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. С. 307.
 8. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Шашкова З.Р. Аналіз понятійно-категорійного апарату у галузі медсестринства. ХVІІ Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств / Матеріали міжнародного наукового конгресу, м. Тернопіль, 20 – 22 вересня 2018 р./ ред.кол.: М.М. Корда та ін. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. С. 308.
 9. Рутар С.М., Шашков Ю.І. Проблеми інституційно-ціннісного виміру розвитку системи громадського здоров’я України на сучасному етапі. Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів тез науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / за ред. І.В. Гущука, А.Ю. Гільман, Г.В. Крайчинської, В.В.Максимчука, М.С. Романова. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 50 – 51.
 10. Гриновець В.С., Шашков Ю.І. Перша професорка стоматології Галичини. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології. – Чернівці, БДМУ, 2019. – С.50 –
 11. Дуб Н.Е., Шашков Ю.И., Нечипор Н.О. Особенности проведения психолого-педагогической реабилитации лиц с инвалидностью / Н.Е. Дуб, Ю.И. Шашков, Н.О. Нечипор. Материалы Международной научной конференции с изданием тематического сборника научных статей «Стратегия выживания в контексте биоэтики, антропологии, философии и медицины». – Выпуск 25. – Кишинев – 14.09.2019. – С.138-139.
 12. Рутар С.М., Шашков Ю.И. К вопросу ценностно-институционального измерения решения основных биоэтических проблем в Украине/ С.М.Рутар, Ю.И.Шашков. Материалы Международной научной конференции с изданием тематического сборника научных статей «Стратегия выживания в контексте биоэтики, антропологии, философии и медицины». – Выпуск 25. – Кишинев – 14.09.2019. – С. 83-85.
 13. Рутар С.М., Шашков Ю.І. Проблеми формування конкурентної академічної мотивації у студентів вищих медичних закладів України. Актуальні питання сучасної медицини : наукові дискусії. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2019. С. 48 – 52.
 14. Гриновець В.С., Петришин О.А., Шашков Ю.І., Гриновець І.С. «Хвороби зубів та методи їх лікування» – перша книга з одонтології. Видана у Львові на початку ХІХ сторіччя. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції та перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки і практики. – Харків, ХМАПО, травень 2020 р.
 15. Ю.І. Шашков, С.М. Рутар. Проблеми навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання. Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу: матеріали Науково-методичної конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 2020. С. 70.
 16. С.М. Рутар, Ю.І. Шашков. Медична сфера як категорія соціології медицини. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Україна, Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 348-349.
 17. Шашков Ю.І. Проблеми інституційного забезпечення якісної медичної освіти. Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 лютого 2022 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2022. С. 62 – 67.
 18. Дуб Н.Є., Головчак М.І., Шашков Ю.І. Комунікативна культура студентів медичних освітніх закладів. Матеріали з Міжнародного науково-педагогічного семінару «Міжнародна проектна діяльність як елемент розвитку професійної компетентності спеціалістів медсестринства». Видавництво: MANS w Lomzy, 2022. – С. 39 – 41.

всеукраїнських і регіональних конференціях:

 1. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Шашкова З.Р. Перспективи запровадження госпітальних округів в Україні. Матеріали 16 З’їзду Всеукраїнського лікарського товариства.– Кам’янець-Подільський.– 28.09 –10.2017. – С. 27 – 28.
 2. Ткач О.А., Мажак К.Д., Писаренко К.І., Король Ю.І., Шашков Ю.І., Євфімишин Н.А., Тупичак Р.М., Добрянська О.Б. Диференційоване використання озонотерапії в лікуванні деструктивних форм туберкульозу легень з бактеріовиділенням. Матеріали 16 З’їзду Всеукраїнського лікарського товариства.– Кам’янець-Подільський.– 28.09- 01.10.2017. – С. 161.
 3. Гриновець В.С., Магльований А.В., Шашков Ю.І. Внесок професора гігієни і санології Львівського університету Юзефа Меруновича у розвиток гігієнічної науки і санітарної практики Галичини». Збірка тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (тринадцяті марзеєвські читання). Випуск 17. Київ, 19 – 20 жовтня 2017 р. С. 207 –- 208.
 4. Шашков Ю.І., Рутар С.М. Проблеми формування цінностей самовираження як основи морального здоров’я студентів. Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( Тернопіль, 06 – 07 червня 2019) – Тернопіль: Крок, 2019. С.104 – 106.
 5. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Шашкова З.Р. Професійна реабілітація осіб з інвалідністю. Матеріали 17 З’їзду ВУЛТ. – Полтава. – 14 –11.2019. – С. 178.
 6. Шульган М-В. В., Шашков Ю.І. Героїзм українських вчених-епідеміологів. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського”. Матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”   ( м. Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 247 – 250. 
 7. Гординська К. І. Шашков Ю.І. Порівняльна характеристика світового досвіду боротьби з пандемією COVID-19.Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 20 травня 2021 р. –  С. 188 – 191.
 8. Шашков Ю.І. Древко І.В. Виховання провакцинаторських цінностей серед студентів – фахових молодших бакалаврів / Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи розвитку у майбутньому. Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції  – Суми: КЗСОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. С. 209 – 212.
 9. Крех М.М., Федечко Й.М., Шашков Ю.І. Лікувальні препарати моноклональних антитіл. Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». – 27 жовтня 2022. – С. 113-117.
 10. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Максименко Т.М. Історико-теоретичні підходи до розвитку кардіологічної допомоги в Україні. Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». – 27 жовтня 2022. – С. 11-20.