Освітньо-професійна програма. Вимір якості

Освіта – найвизначніше з усіх земних благ,

але тільки тоді, коли вона найкращої якості.

Інакше вона абсолютно марна.

Р. Кіплінг

 

     28 березня 2022 року на кафедрі лабораторної медицини викладачем кафедри, експертом з акредитації освітніх програм НАЗЯВО – Сидор   Оксаною Кирилівною та випускницею спеціальності 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр Кам’янського фахового медичного коледжу, експертом НАЗЯВО  з числа здобувачів вищої освіти – Ткаченко Тетяною Сергіївною проведено методичний семінар на тему «Освітньо-професійна програма. Вимір якості». 

     Маючи досвід проведення акредитації осітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, доповідачі поділились з колективом кафедри та Академії в цілому своїм досвідом.

    Доступно було пояснено всі етапи проведення акредитації освітньо-професійних програм  вищої освіти в Україні, починаючи з етапу подання заяви закладом вищої освіти про намір акредитувати програму і завершуючи прийняттям рішення Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти про акредитацію.

    Доповідачі вказати на важливість акредитації для навчального закладу, акцентуючи увагу на тому, що акредитація це не контроль, а можливість показати закладу вищої освіти  сильні і слабкі сторони освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою, що в кінцевому результаті сприятиме підвищенню якості  вищої освіти, як у самому закладі, так і в Україні  в цілому.

    Дуже грунтовно було подано аналіз усіх критеріїв оцінки якості освітньо-професійної програми. Акцентувалась увагу на важливості залучення до організації та реалізації освітньої діяльності на кожній освітньо-професійній програмі зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, професіоналів практиків, дотримання принципів студнентоцентрованого підходу, формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, пропагування академічної доброчесності, академічної свободи, важливості розвитку соціальних навичок (soft skills) у здобувачів, дотримання вимог відповідного Стандарту та законодавчо-нормативної документації. У забезпеченні якості освіти на певній освітній програмі  важливу роль  відіграє якісний науково-педагогічний склад, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення. 

    На завершення оцінки критеріїв, доповідачі звернули увагу на важливість постійного моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, як важливого елементу внутрішнього забезпечення якості освітньої програми.