Неділько Роксолана Володимирівна

Неділько Роксолана Володимирівна

кандидат наук з державного управління (доктор філософії), доцент.

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист.

Освіта:

Вища, закінчила Львівський державний медичний університет імені

Данила Галицького, 2005 р, медико-профілактична справа, лікар.

Сфера наукових досліджень: Удосконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті реформування охорони здоров’я України. Аналіз стандартів діяльності сестри медичної в Україні та закордоном.

Публікації:

 1. Фахове видання. Історичні та географічні аспекти розвитку медсестринства в Україні / Р.В. Неділько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 16. – С. 100-103. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_16_23.
 2. Фахове видання. Оцінка вітчизняної системи державного управління освітою медичної сестри та подальшим працевлаштуванням / Р. В. Неділько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 133-136. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_7_26.
 3. Фахове видання. Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку освіти в медсестринстві / Р. В. Неділько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 17. – С. 116-118.
 4. Фахове видання. Аналіз інформаційної складової взаємодії громадських організацій середнього медичного персоналу з органами державної влади / У.Ю. Безкоровайна, З.О. Надюк, Р.В. Неділько // Демократичне врядування, 2018. – [Електронний ресурс]. – URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk21/fail/Nadjuk,Bezkorovajna,Nedilko.pdf
 5. Фахове видання. Удосконалення методів організації та державного управління якістю безперервної професійної освіти медичних сестер в Україні / Р.В. Неділько // Право та державне управління, 2018. – №2(31). – Т. – С. 119-122.
 6. Фахове видання. Проблема подолання синдрому професійного вигорання у мотиваційному механізмі державного управління у медичній сфері України / У.Ю.Безкоровайна, З.О. Надюк, Р.В. Неділько // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – №2(54). – С. 6-8.
 7. Безкоровайна У.Ю., канд.держупр, Неділько Р.В., к.н.з держуправління, Поцюрко Н.Т., викладач кафедри клінічного медсестринства. Індикатори якості освіти, які формують компетентності до злагодженого комплексного надання медичних послуг середнім медичним персоналом. Науковий журнал – Медичний форум № (2019 р)., м. Львів 22 – 23 листопада.
 8. Силабус – інструмент євроінтеграції медсестринської освіти БЕЗКОРОВАЙНА У.Ю. канд.держ.упр. (док. філософії) ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», НЕДІЛЬКО Р.В. канд.держ.упр. (док. філософії) ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 9. Дуальна система фахової підготовки сестер медичних: закордонний та вітчизняний досвід НЕДІЛЬКО Р.В.  к.н.з держуправління(доктор філософії) зав. кафедрою внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського, ЖУБРИД М.Т. викладач Львівська медична академія  ім. Андрея Крупинського», матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 10. Аналіз спеціальних компетентностей сестри/брата медичних сімейної медицини, Неділько Р.В. канд.держ.упр (док. філософії) Білобривка В.Ю.  викладач ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 11. Аналіз карти медсестринського обстеження госпіталю коні-айленд, Бруклін, Нью-Йорк, США, Неділько Р.В. канд.держ.упр (док. філософії), Кузьменко О.В. викладач, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 12. Фахове видання. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»», № 20(48), березень, 2021 р. Юристовська Н.Я., Неділько Р. В., Безкоровайна У. Ю.- «Трансформація».
 13. Фахове видання: Неділько Р.В., Безкоровайна У.Ю., Тверда І.І. Педагогічний коучинг у розвитку управлінської компетентності керівників ЗВО, Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), № 11(16) 2022, ст.105.
 14. Розділ колективної монографії на тему: Медсестринство в Україні: компетентісний підхід в освітньому просторі та аналіз зарубіжного досвіду практичного медсестринства. Неділько, Безкоровайна: Modern medical science and education in Ukraine and EU countries: imperatives, transformation, development vectors: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. 288 p. SECTION 2. Nursing in Ukraine: a competent approach in the educational space and analysis of foreign experience of practical nursing (Bezkorovayna U. Yu., Nedilko R. V.)
 15. «Нагальні фізичні потреби біженців під час українського збройного конфлікту 2022 року», Юлія Ройтблатa, Лілія Негуляєва, Роксолана Неділько, Юрій Шашков, Health policy17 October 2022 URL: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2022.10.008 індексується SCOPUS
 16. Неділько Р. В. Сучасні погляди та тенденції на освіту сестри медичної в Україні. Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 12–13 лютого 2016 р.). Дніпропетровськ : Організація наукових медичних досліджень «SALUTEM», 2016.
  С. 25–28.
 17. Неділько Р. В. Сучасні погляди та тенденції на освіту сестри медичної в Україні. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2016. С. 63–66.
 18. Неділько Р. В. Сучасні погляди та тенденції на освіту сестри медичної в Україні. Проблеми розвитку публічного управління в Україні: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. С. 303–305.
 19. Безкоровайна У. Ю., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Неділько Р. В., кандидат наук з державного управління (доктор філософії). Системне вимірювання рівня глюкози як шлях до раннього виявлення захворювання: матеріали науково – практичної конференції, м. Житомир.
 20. Неділько Р. В., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), завідувач кафедри внутрішньої медицини, Подносова Л.М., асистент кафедри внутрішньої медицини. Стоп діабет. Превентивні мірі щодо запобігання розвитку захворювання.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародно – практичної конференції «Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення»: (м. Київ, 1 – 2 листопада 2019 р.) – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2019. – 64 с.
 21. Безкоровайна У. Ю., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Неділько Р. В., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Куксенко І.В., викладач кафедри клінічного медсестринства. Досвід кафедри внутрішньої медицини щодо оптимізації засвоєння медсестринського процесу з клінічних дисциплін, конференції на тему: «Сучасні методи діагностики і лікування: досвід країн Європейського союзу», 27–28 грудня 2019 р. Польща, м. Любінь.
 22. Неділько Р. В., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Симканич Н.Д., викладач кафедри внутрішньої медицини. Формування фахових компетентностей сестри медичної. Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття», м. Київ, 31 січня – 1 лютого 2020 р.
 23. Неділько Р. В., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Жубрид М.Т., викладач кафедри внутрішньої медицини та управління охорони здоров’я. Модернізація освітнього процесу – шлях до формування фахових компетентностей. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» м. Дніпро | 7-8 лютого 2020 р.
 24. Неділько Р. В. кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Тверда І. І. викладач кафедри внутрішньої медицини та управління охорони здоров’я. Симуляційне навчання – «Золотий стандарт» навчання медиків. «Громадська організація «Південна фундація медицини» Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства», 14–15 лютого 2020 р., м. Одеса. ст – 105
 25. Історичні аспекти розвитку медсестринського процесу та його значення для практичної діяльності у медсестринстві. Неділько Р. В. кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Кухтій М.О., студентка магістерського рівня спеціальності «Сестринська справа» ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», І-ша регіональної міжвузівська студентська науково-практична конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук, 21 травня  2020 року , м. Львів.
 26. Цукровий діабет – епідемія ХХІ століття. Превентивні міри щодо запобігання розвитку захворювання, Неділько Р. В. кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Горук В. В. студентка IIІ-го курсу спеціальності «Сестринська справа», бакалаврський рівень ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського, І-ша регіональної міжвузівська студентська науково-практична конференції «Теоретичні та прикладні аспекти  медико-біологічних наук, 21 травня  2020 року , м. Львів.
 27. Медико – педагогічні компетентності магістра медсестринства, Кухтій М. студентка магістр II-го курсу спеціальності «Сестринська справа» ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», Неділько Р.В. канд.держ.упр. (доктор філософії) ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 28. Академічна доброчесність – вектор сучасної вищої медсестринської освіти, СОГУЙКО Ю.Р. канд.мед.наук., ЮРИСТОВСЬКА Н.Я. канд.держ.упр. НЕДІЛЬКО Р.В. канд.держ.упр. (док. філософії), ВНКЗ ЛОР: «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 29. Оцінка діяльності медсестринського персоналу у приймальному відділенні закладів охорони здоров’я Безкоровайна У., Неділько Р., Вовк М., ХІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «ВИЩА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА МЕДСЕСТРИНСТВІ» 22 жовтня 2020 року м. Житомир.
 30. Медсестринська освіта в умовах пандемії covid-19: особливості впровадження дистанційного навчання Ліщук Р.М, Неділько Р.В., Рудакова Н.Є., Костерева Н.В. ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрія Крупинського», ХІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта та практика медсестринстві», 22 жовтня 2020 року м. Житомир.
 31. Пандемія коронавірусної інфекції – виклик сучасності Неділько Р.В., Юристовська Н.Я., Куксенко І.В., Поцюрко Н.Т., ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрія Крупинського», І-ша регіональна міжвузівська студентська науково-практична конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук», 20 травня 2021 року у м. Львові.
 32. Сучасні вимоги до формування педагогічних компетентностей сестри/брата медичних Неділько Р.В., Кухтій М.О., І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 28.05.2021 року м. Львів.
 33. Дебрифінг – іноваційний метод навчання студентів-медиків, Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В., Кузьменко О.В., І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 28.05.2021 року м. Львів.
 34. Особливості підготовки фахівців медсестринства в період дистанційного навчання Неділько Р.В., Білобривка В.Ю., І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 28.05.2021 року м. Львів.
 35. Гуменчук І.О., Неділько Р.В. Медсестринський менеджмент, як складова системи охорони здоров’я, ІІІ регіональна науково-практична конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», м. Львів, 27.10.22 р;
 36. Дрофіч О.Т., Неділько Р.В. Превентивні мірі щодо запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет, ІІІ регіональна науково-практична конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», м. Львів, 27.10.22;
 37. Мацько Д.Р., Неділько Р.В. Історичні аспекти становлення медицини козацької доби, ІІІ регіональна науково-практична конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», м. Львів, 27.10.22.
 38. Медсестринський менеджмент в умовах сьогодення Гуменчук І.О. студентка-магістрантка факультету 1 КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» м. Львів, Неділько Р.В. канд.держ.упр., науковий керівник КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» м. Львів, ІІ Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості», 23 січня 2023 року.
 39. Аналіз поширеності цукрового діабету. Роль сестри/брата медичних у профілактиці цукрового діабету, Дрофіч О.Т. студентка-магістрантка факультету 2 КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» м. Львів Неділько Р.В. канд.держ.упр. науковий керівник КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», м. Львів, ІІ Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості», 23 січня 2023 року.
 40. Домедична допомога – запорука врятованого  життя  людини, Мацько Д.Р. студентка-магістрантка факультету 2 КЗВО ЛОР «Львівська медична академія  імені Андрея Крупинського» м. Львів, Неділько Р.В. канд.держ.упр. науковий керівник КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» м. Львів, ІІ Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості», 23 січня 2023 року.