Методичний семінар на тему: “Формування системи комунікацій в освітньому процесі закладів вищої освіти”

     31 травня 2023 року завуч кафедри, викладач-методист Шашков Юрій Ігорович та викладач першої категорії Різун Ганна Михайлівна провели онлайн методичний семінар на тему: “Формування системи комунікацій в освітньому процесі закладів вищої освіти”. 

    Шашкова Ю.І. виступив з постановкою  проблеми, а саме, що нова парадигма розвитку вітчизняної освіти актуалізує проблему формування висококваліфікованих педагогічних кадрів, які б майстерно володіли комунікативною компетентністю, в основі якої – комунікативні вміння.

    Аналіз сучасної педагогічної практики засвідчує наявність суперечностей між високим рівнем професійних знань, умінь, навичок викладачів ЗВО і неспроможністю передати їх студентам, невмінням залучати їх до творчої діяльності, створювати доброзичливу атмосферу, встановлювати з ними психологічний і педагогічний контакт, керувати власним емоційним станом. Причиною багатьох проблем, які виникають у педагогічній взаємодії, є недостатній рівень сформованості комунікативних умінь викладача.

     Проблема розвитку соціальної комунікації в Україні привертає увагу дедалі більшої кількості дослідників, проте й нині залишається дискусійною. Поняття комунікації, на нашу думку, має два основні аспекти:

  • комунікація — це передавання інформації в часі та просторі — від реципієнта до комуніканта (викладач — студент);
  • комунікація — це спілкування між основними учасниками навчально-виховного процесу (викладач — студент; викладач — викладач; викладач — співробітник ЗВО).

    Різун Г.М. доповіла, що успіх викладача ЗВО зумовлений не лише власними професійними (науковими, навчальними, організаційними, управлінськими) здобутками, але й здатністю налагодити сталі комунікаційні стосунки як зі студентами, так і своїми колегами. У цьому сенсі особливого значення набувають пізнавальні можливості комунікативного підходу, який забезпечує методологічне підґрунтя для ефективної співпраці в комунікаційному циклі «викладач — студент», «викладач — викладач».

    Комунікаційний підхід успішно використовується в науковому і освітньому процесі ЗВО України, проте потребує актуалізації в сучасних умовах їх функціонування.