Менів Наталія Павлівна

Менів Наталія Павлівна

викладач І категорії

Освіта:

бакалавр, спеціаліст, Львівський Національний університет імені Івана Франка.

Сфера наукових досліджень:

Аспірант

Факультет  біологічний   Кафедра мікробіології

Спеціальність 03.00.07 – мікробіологія   Рік навчання: третій

Науковий керівник:  зав.каф.мікробіології, проф. Гнатуш С. О. 

Затверджена тема дисертації: Вплив йонів важких металів на мікробіоценози породних відвалів вугільних шахт

Викладач кафедри лабораторної медицини КЗВО Львівська медична академія імені Андрея Крупинського

Тема кафедри: Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування на основі експериментальних, теоретичних та статистичних досліджень

Основні публікації у фахових виданнях:

 1. С. Дяків, С. Гнатуш, Н. Менів / Целюлазна активність породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірночопромислового району // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Випуск 74. С. 150–160 http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/74/5/18/18.pdf
 2. Meniv N. P. Microbiota of the rhizosphere zone of Calamagrostis epigeios from the coal mine waste dump / N. P. Meniv, O. D. Maslovska, S. Y. Komplikevych, S. O. Hnatush // Biosyst. Divers. – 2022. – Vol. 30, №3. – P. 24-31. ISSN 2519-8513 (Print) ISSN 2520-2529 (Online) doi: 10.15421/012224
 3. Комплікевич С. Я. Виділення та характеристика бактерій Citrobacter sp. Sr35 з породного відвалу вугільної шахти / С.Я. Комплікевич, О.Д. Масловська, Н.П. Менів, Н.М. Кулішко, О.Р. Іщак, С.О. Гнатуш // Мікробіологія і біотехнологія. – 2022. – № 2. – С. 38–49. doi: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2022.2(55).263463
 4. Н. Жигайло, І. Двулят-Лешневська , Н. Менів  / ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОГО ПСИХОЛОГА ІЗ СОМАТИЧНИМИ ХВОРИМИ ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ// Вісник Львівського університету. Спецвипуск. 2022. С. 38-46.
 5. Н.П. Менів, Г.М. Різун, І.С. Двулят-Лешневська / ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ // Науковий журнал «Іноваційна педагогіка» Випуск 52, 2022 . Одеса. С. 67-71.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Патерига Ю. Еколого-трофічні групи мікроорганізмів у породних відвалах вугільних шахт Центральної збагачувальної фабрики Червоноградського гірничопромислового району за впливу рослин Rubus fruticosus, Acorus calamusСalamagrostis epigeios / Ю. Патерига, О. Дудар, Н. Менів, О. Масловська, С. Гнатуш // XІV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського, 10–12 квітня 2018 р. : тези доп. – Львів, 2018. – С. 234–235.
 2. Бактерії циклу сульфуру, які забезпечують перетворення сполук сульфуру  в ризосфері рослин, на території Червоноградсього гірничопромислового району/   Менів Н., Дяків С., Гнатуш С. // Збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 9 − 11 квітня: тези доп. Львів.  2019. – С. 122. 
 3. Березовська І., Федорович У., Менів Н. Формування професійної компетентності у майбутніх спеціалістів у галузі лабораторної медицини / III International Scientific and Practical Conference «Priority directions of science development (December 28-29, 2019) SPS «Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine. 2019. –  С. 383-387.
 4. Менів Н., Федорович У. Знання, навички та вміння як аспекти засвоєння інформації студентами спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування / ABSTRACTS OF I INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PCIENCE DEVELOPMENT PROSPECTS». KHARKIV, 16-17 December 2019. Науково-видавничий центр «SCI-CONF.COM.UA». – С. 409-414.
 5. Сакулич Х., Микитин М., Качмар Н., Галушка А., Менів Н., Гнатуш С. Властивості оліготрофних мікроорганізмів, виділених із чорної породи з відвалу центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська» // XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» , присвячена 75 річниці створення біологічного факультету та 90 річниці від дня народження М. Деркача, 27-29 квітня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 148 –149.
 6. Менів Н.П., Федорович У.М. Стаття «Мікробіологічна діагностика біологічного матеріалу: дослідження на S.aureus”. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн конференції. Мюнхен (Німеччина). – 2020. – С. 72-76.
 7. Федорович У., Менів Н.  Методологічні основи організації дистанційного навчання на сучасному етапі /  I Міжнародна  науково-практична конференція «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT»  27-29 вересня 2020 р.: тези доп. –  Київ, 2020. – С. 325-331;
 8. Актинобактерії породних вугільних відвалів Червоноградського гірничопромислового району / Микитин М., Сакулич Х., Менів Н., Гетманчук Н., Качмар Н., Цвігун Ю., Галушка А., Гнатуш С. // Збірник тез ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 19 − 21 квітня: тези доп. Львів.  2021.
 9. Надання якісних освітніх послуг в період пандемії COVID-19/ Менів Н.П., Федорович У.М. // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вплив пандемії на розвиток сучасного світу: загрози та можливості», Дніпро, 9-10 вересня: тези доп. Дніпро. 2021. – С. 146-147.
 10. Федорович У.М., Менів Н.П. /Методи аналітичного досягнення інклюзивного навчання студентів з особливими освітніми потребами //MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT// IV Міжнародна науково-практична конференція. Секція «Педагогічні науки» Чікаго (США), 28-30 вересня 2021. – С. 251-254.  ISBN 978-1-73981-126-6   
 11. Phylogenetic analysis of Streptomyces genus isolates from the spoil heap of central enrichment factory “Chervonohradska / Менів Н., Галушка А, Гнатуш С. // Науковий журнал «Біологія тварин», І Україно-Польського наукового форуму «AGROBIOPERSPECTIVES», Львів, 29-30 вересня: тези доп. Львів. 2021. – С.79.
 12. Менів Н.П. , Федорович У.М. / Перспективи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами // Modern science: innovations and prospects // IV Міжнародна науково-практична конференція. Секція «Педагогічні науки» Стокгольм, (Щвеція) 10-12 січня  2022. – С. 510-514
 13. Менів Н.П., Різун Г.М. / Провідна роль мікроскопії при паразитарних хворобах // Modern science: innovations and prospects // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Секція «Медичні науки» Стокгольм, (Щвеція) 1-3 травня  2022. – С. 88-92
 14. Менів Н.П. / Доцільність імунізації проти правця // MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Секція «Медичні науки» Берлін, (Німеччина), 22-24 травня 2022. –С. 119-121
 15. Meniv N., Maslovska O., Hnatush S. / МICROBIOTA OF THE RHIZOSPHERE OF CALAMAGROSTIS EPIGEIOS, HYPERICUM PERFORATUM І LEUCANTHEMUM VULGARE LAM. OF OVERGROWN DUMP OF THE MINE “VIZEISKA” CHERVONOHRAD MINING DISTRICT // IV International Scientific Conference Microbiology and Immunology –the development outlook in the 21st century : тези доп., Київ, 22-23 вересня 2022 р. –Київ, 2022р. – С. 74.
 16. Качмар Н. Вплив солей купруму та плюмбуму на бактерії родів Azotobacter та Streptomyces, виділені з Червоноградського гiрничопромислового району / Н. Качмар, Н. Менів, А. Галушка, С. Гнатуш // ХVIІI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, : Збірник тез доповідей, Львів, Україна, 6–7 жовтня 2022 р. – Львів : Сполом, 2022. – С. 104-105.

На всеукраїнських конференціях:

 1. А. Залуська, В. Коваль, Н. Менів / Вакцинація – право чи обов’язок ? // Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації. Збірник наукових праць м. Переяслово-Хмельницький. Секція «Медичні науки». №51. 2019. – С. 320-323.
 2. Федорович У.М., Менів Н.П., Березовська І.Б. Стаття «Провідні тенденції в розвитку вищої медсестринської освіти”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. // Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі “Року медсестринства в Україні 2020”. – 2020. – С. 19-24. 
 3. Боротьба з внутрішньолікарняними інфекціями / Федорович У.М., Менів Н.П., // Матеріали ІІ Регіональної  науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої  медсестринської освіти», Львів, 27  жовтня: тези доп. Львів.  2021. – С. 46-49.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовкою статті у фаховому виданні:

 1. Кашуба С.І., Приліпко А.О., Федорович У.М., Менів Н.П., Березовська І.Б. Стаття “ AUREUS в біологічному матеріалі: дослідження, діагностика”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. Травень, 2020. – С.226-228.
 2. Залуська А.В., Федорович У.М., Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С. Стаття “Безпечність та ефективність імунізації проти кору”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. Травень, 2020. – С.221-225.
 3. Матросова Ю., Чапельська Х., Федорович У., Менів Н. / Наслідки перенесення COVID-19 та чого очікувати пацієнтам зони ризику в майбутньому. // Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», 20 травня 2021 р. –  С. 183–187.
 4. 12.2022 р.  участь у Першому турі Конкурсу на кращу студентську наукову роботу з галузей знань і спеціальностей відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, на тему «МІКРОБІОТА РУК. ВПЛИВ МИЮЧИХ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ», керівництво студентсько-науковою роботою із викладачем Двулят-Лешневською І.С., студентами групи ІІІ ЛД 21 – Васько Ю., Угрин М.       
 5. Менів Н., Думас І.  / Призначення імунізації в онкології  / Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти //  Матеріали ІІІ  Регіональної науково-практичної конференції: тези доп., Львів, 27 жовтня 2022р. – Львів, 2022. – С. 117-121.