Любінська Орися Іванівна

Любінська Орися Іванівна

кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта:

Львівське медичне училище, за спеціальністю Лабораторна діагностика (1993р.);  Львівський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю біологія (1999р.);  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ад’юнктура за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2019 р.)

Сфера наукових досліджень

Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів із спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування; особливості професійної підготовки студентів із вадами слуху спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення фахових дисциплін.

Професійна діяльність:

Член робочої групи МОЗ України з розробки пропозицій до стандарту вищої освіти для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування.

Розробник примірних та робочих програм з фахових дисциплін кафедри. Співавтор тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок Б. Лабораторна діагностика». Член Львівського осередку Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Основні публікації за напрямом:

  1. Любінська О. І. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів із лабораторної медицини. Молодь і ринок. 2018. № 4(159). С. 159–164. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_4_33
  2. Любінська O. I. Методологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів із лабораторної медицини. The scientific heritage. 2018. No 28, р. 2. S. 52–55. Режим доступу: https://www.scientificheritage.com/wpcontent/uploads/2020/09/VOL-2-No-28-28-2018.pdf
  3. Lyubinska O. Content and Structure of Professional Competence of Bachelors on Laboratory Medicine. Calozyciowe uczenie i stawanie sie: perspektywa teoretcznopraktyczna / redakcja naukowa: A. Chabior, М. Krawczyk-Blicharska, S. Kowalski Kielce : Wyd-wo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018. S. 552–560.
  4. Любінська Орися, Двулят-Лешневська Ірина. Використання елементів симуляційних технологій на практичних заняттях із дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика». Молодь і ринок. 2021. № 11 (197). С. 132–137. Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/252923/250174
  5. Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Викладання біологічної хімії в умовах дистанційного навчання під час пандемії та воєнного стану в Україні. Молодь і ринок. 2022. № 6 (204). С. 72–77. Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/263965

Тези доповідей на міжнародних конференціях

1. Шегедин М., Смачило І., Сойка Л., Любінська О. Створеннястандартів вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування у контексті Закону України «Про вищу освіту». Актуальні проблеми лабораторної медицини : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 9–10 листопада 2017 р. Харків, 2017. С. 104–106. (УДК 616-
074/078:614.2:614.4 (075.8)

2. Любінська О. І. Структура професійної компетентності майбутніх бакалаврів із лабораторної медицини. Молодий вчений. 2018. № 2(54). С. 276–279. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2%281%29__68

3. Смачило І.С., Сойка Л.Д., Любінська О.І. Застосування сучасних педагогічних технологій при викладанні клінічної лабораторної діагностики, біологічної та клінічної хімії студентам спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Актуальні питання лабораторної медицини : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 листопада 2018 р. Харків, 2018. С. 91-93. Режим доступу: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/21608

4. Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Окремі аспекти професійної підготовки студентів із вадами слуху спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження». Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Х наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, м. Житомир, 24-25 жовтня 2019 р. Житомир, 2019. С. 100-102. УДК 378.091.212-056.263:616-074](063)(042.2)

5. Двулят-Лешневська І. С., Любінська О. І. Особливості викладання біологічної хімії в умовах дистанційного навчання. Міжнародна проектна діяльність як елемент розвитку професійності компетентності спеціалістів медсестринства: матеріали з Міжнародного науково-педагогічного семінару, Ломжа, 16.12.2021р. / За науковою редакцією Пьотр Поніхтера, Зоя Шарлович – Видавництво: MANS w Łomży, 2022. С. 36-38.

На всеукраїнських крнференціях:

6. Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Досвід використання симуляційного навчання у підготовці студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика». Формування сучасних педагогічних технологій та освітніх систем: матеріали ІІ наук.-практ. конф. м. Запоріжжя, 04-05 грудня 2020 р. Запоріжжя. С. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 103-106. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/47dec2020/27.pdf

7. Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Досвід використання Google Forms для проведення контролю знань здобувачів вищої освіти при вивченні навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» під час дистанційного навчання. Основні напрями розвитку педагогічної науки: традиції та інновації: матеріали наук.- практ. конф. м. Ужгород, 11-12 лютого 2022 р. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 120-122. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/54feb2022/31.pdf

Науково-дослідні роботи:

Кандидатська дисертація: «Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів із лабораторної медицини у вищих навчальних закладах»

Участь в конференціях і семінарах за останні 5 років:

Учасник 8 науково-практичних конференцій, з них міжнародних –5, всеукраїнських – 3.

Керівництво науковою роботою студентів:

1. Яксманицька В.В., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. Стовбурові клітини, їх значення в медицині. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції, м. Львів, 16 травня 2019 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського», 2019. С. 97-103. (УДК 602.9)

2. Маркович М.М., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. Взаємозв’язок груп крові з різними захворюваннями. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції. м. Львів, 21 травня 2020 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2020. С. 229-233. (УДК 616.15)

3. Торган С.О., Любінська О.І., Двулят-Лешневска І.С. Зміни окремих гематологічних показників при COVID-19. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. м. Львів, 20 травня 2021 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2021. С. 192-196. Режим доступу: https://lma.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/zbirnyk-materialiv-konferencziyi-2021.pdf