Лозинська Світлана Олексіївна

Лозинська Світлана Олексіївна

кандидат історичних наук, голова методичного об’єднання викладачів гуманітарних дисциплін.

Освіта:

Львівський державний університет ім.Івана Франка, історичний ф-т

Професійна діяльність:

Автор  55 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі одного підручника та двох навчальних посібників. Отримала Подяку за багаторічну та сумлінну працю від ректора Академії (2019 р.). Чотири рази за час роботи в навчальному закладі була відзначена званням «Кращий викладач року».

Сфера наукових досліджень:

Новітні історичні дослідження проблем сучасного світу; соціокультурні тенденції становлення особистості; практичні аспекти розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, медицини. 

Публікації:

  1. Лозинська С.О. Педагогічний дискурс як чинник формування гуманітарної культури студентів-медиків / С.О. Лозинська // Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 квітня 2018 р.); за ред. канд. іст. наук С.О. Лозинської, канд. психол. наук Р.І. Климків. – Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2018. – С. 27-32.
  2. Лозинська С. Основні аспекти функціонування соціальних інститутів, що опікуються дітьми / С. Лозинська // Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 травня 2018 р.; за заг. ред.: Кривачук Л.Ф., Нагірняка М.Я. – Львів : , 2018. – С. 313-315.
  3. Лозинська С.О. Римська військова доктрина у карпатському регіоні на межі епох / С.О. Лозинська // Українське військо: сучасність та історична ретроспектива. Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 29 листопада 2019 р. – К. : НУОУ, 2019. – С. 119-120.
  4. Lozynska S. Leading experience in social work in Ukraine during the World War І / A. Lozynskiy, E. Kostyshyn & S. Lozynska // Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce (Konferenciu organizovanú Katedrou sociálnej práce na UPJŠ v Košiciach, 29. 11. 2019 – 8. ročník Košických dní sociálnej práce) [А. Лозинський, Е. Костишин, С. Лозинська. Передовий досвід соціальної роботи в Україні під час Першої світової війни // Що принесло соціальній роботі 100 років? Минулі та нинішні форми соціальної роботи (Міжнародна конференція організована відділом соціальної роботи Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина), 29 листопада 2019 р.]. – 7 стор
  5. Лозинская С.А. Социальная работа украинских общественных организаций с военнослужащими вооруженных сил Российской империи в годы Первой мировой войны / А.Ф. Лозинский, С.А. Лозинская // Общественные и гуманитарные науки: материалы докладов 84-й науч.-техн. конф. профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3-14 февраля 2020 г. [Электронный ресурс] / отв. за издание И.В. Войтов; УО БГТУ. – Минск : БГТУ, 2020. – 4 стор.