Лозинська Світлана Олексіївна

Лозинська Світлана Олексіївна

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1993, історик, викладач історії.

2011 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – Військова історія.

2019 року отримала Подяку за багаторічну та сумлінну працю від ректора Академії.

Чотири рази за час роботи в навчальному закладі була відзначена званням «Кращий викладач року».

Член громадської організації «Центр соціальних технологій» з 2019 року, м.Лвів

Сфера наукових досліджень:

новітні історичні дослідження проблем сучасного світу; соціокультурні тенденції становлення особистості; практичні аспекти розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, медицини.

Публікації:

 1. Історія України: ХІХ – XXI століття. Практикум / В.Є. Голубко, Р.В. Лаврецький, С.О. Лозинська, М.Я. Нагірняк, В.І. Чура; за заг. ред. Р.В. Лаврецького. – Вид. 2-е, допов. – Львів : [б. в.], 2016. – 427 с. (Рекомендовано МОН України).
 2. Лозинська С.О., Рутар С.М., Шашков Ю.І. Соціологія медицини: навчальний посібник. Львів : ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського, «Тріада ПЛЮС» , 2021. 196 с.
 3. Історія України: ХІХ – XXI століття. Практикум / В.Є. Голубко, Р.В. Лаврецький, С.О. Лозинська, М.Я. Нагірняк, В.І. Чура; за заг. ред. Р.В. Лаврецького. – Вид. 2-е, допов. – Львів : [б. в.], 2016. – 427 с.
 4. Лозинська С.О. Парамілітарний рух в Галичині на початку ХХ ст. / С.В. Скорич, Лозинська // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття: Зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. 15-17 червня 2017 р. – Львів : НАСВ, 2017. – С. 164-165.
 5. Лозинська С.О. Педагогічний дискурс як чинник формування гуманітарної культури студентів-медиків / С.О. Лозинська // Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 квітня 2018 р.); за ред. канд. іст. наук С.О. Лозинської, канд. психол. наук Р.І. Климків. – Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2018. – С. 27-32.
 6. Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 квітня 2018 р.) / За ред. канд. іст. наук С.О. Лозинської, канд. психол. наук Р.І. Климків. – Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2018. – 156 с.
 7. Лозинська С. Основні аспекти функціонування соціальних інститутів, що опікуються дітьми / С. Лозинська // Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 травня 2018 р.; за заг. ред.: Кривачук Л.Ф., Нагірняка М.Я. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 313-315.
 8. Лозинська С. Проблеми та шляхи подолання політичної корупції в Україні / Рутар Степан, Лозинська Світлана // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 квітня 2018 р.) / [Упоряд. М.Й. Варій]. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 171-174.
 9. Лозинська С. Чи спроможне громадянське суспільство перемогти олігархію в Україні? / Рутар Степан, Лозинська Світлана // Психологічні виміри культури, економіки, управління: наук. журн. – Вип. ХІІ / [Відпов. ред. О.М. Лозинський ]. – Львів, 2018. – С. 109-117.
 10. Лозинська С.О. Римська військова доктрина у карпатському регіоні на межі епох / С.О. Лозинська // Українське військо: сучасність та історична ретроспектива. Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 29 листопада 2019 р. – К.: НУОУ, 2019. – С. 119-120.
 11. Лозинська С. Доброчинна діяльність українських магнатів у роки Першої світової війни / А. Лозинський, Р. Великий, С. Лозинська // Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії (Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 22 листопада 2019 р.), Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича). – 6 стор.
 12. Lozynska S. Leading experience in social work in Ukraine during the World War І / A. Lozynskiy, E. Kostyshyn & S. Lozynska // Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce (Konferenciu organizovanú Katedrou sociálnej práce na UPJŠ v Košiciach, 11. 2019 – 8. ročník Košických dní sociálnej práce) [А. Лозинський, Е. Костишин, С. Лозинська. Передовий досвід соціальної роботи в Україні під час Першої світової війни // Що принесло соціальній роботі 100 років? Минулі та нинішні форми соціальної роботи (Міжнародна конференція організована відділом соціальної роботи Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина), 29 листопада 2019 р.]. – 7 стор.
 13. Лозинська С. Методологічне значення неоінституційної парадигми для розвитку сучасної соціологічної думки / С. Лозинська, С. Рутар // Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ ст.:Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 грудня 2019 р., –  К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація). 2019. – С.39-43.
 14. Лозинская С.А. Социальная работа украинских общественных организаций с военнослужащими вооруженных сил Российской империи в годы Первой мировой войны / А.Ф. Лозинский, С.А. Лозинская // Общественные и гуманитарные науки: материалы докладов 84-й науч.-техн. конф. профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3-14 февраля 2020 г. [Электронный ресурс] / отв. за издание И.В. Войтов; УО БГТУ. – Минск : БГТУ, 2020. – 253 с. – 4 стор.
 15. Лозинська С.О. Реформа вищої освіти як фактор формування нової сучасної еліти в Україні / С.О. Лозинська, С.М. Рутар // Забезпечення якості вищої освіти: Зб. матеріалів ІІ-ої Всеукр. наук.-метод. конф., м. Одеса, 08-10 квітня 2020.; Одеська нац. академія харчових технологій м. Одеса, / ред. кол.: Б.В.Єгоров (голова) та ін. – Одеса : ОНАХТ, 2020 . – С. 154-157.
 16. Лозинська С.О. Доброчесність – головна наскрізна ідея забезпечення якості вищої освіти / С.О. Лозинська, Л.Т. Пукаляк, Н.М. Ціцюра // Забезпечення якості вищої освіти: Зб. матеріалів ІІ-ої Всеукр. наук.-метод. конф., м. Одеса, 08-10 квітня 2020 р.; Одеська нац. академія харчових технологій / ред. кол.: Б.В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса : ОНАХТ, – С. 20-23.
 17. Лозинська С.О. Проблеми визначення індикаторів якості охорони здоров´я в рамках предмету соціології медицини. / С.О.Лозинська, С.М.Рутар // Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності» (Наукове об´єднання «Відкрите суспільство»; м. Дніпро, 16-17 квітня 2021 р.). – 6 стор.
 18. Лозинська С.О. Соціологія: навчально-метод. матеріали для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денної форми навчання Львівського ін-ту медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського. –Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2017. – 76 с.
 19. Лозинська С.О.  Методичні рекомендації з дисципліни «Історія української культури» для самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційнрго рівня «бакалавр» Львівського ін-ту медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського. –Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2017. – 24с.
 20. Лозинська С.О. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисциплін: «Основи філософських знань» для студентів освітньо-кваліфікіційного рівня молодший спеціаліст. – Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2017. – 26с.
 21. Лозинська С.О. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Історія та культура України»: для студентів освітнього ступеня бакалавр. – Львів : ЛІМтаЛД, 2018р.