Конференція на тему: ”Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

І Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти»

Яка відбудеться 30 вересня 2020 року у дистанційному форматі

Тематичні секції конференції:

 • Актуальні проблеми в освітньому просторі медсестринства.

 • Практичне медсестринство сучасності.

 • Наукові тенденції в клінічному медсестринстві.

До початку роботи конференції планується публікація тез наукових доповідей учасників.  Учасникам будуть видані відповідні сертифікати.

Для участі в роботі конференції запрошуються вчені, викладачі, фахівці-практики, аспіранти, магістранти, студенти.

Для участі у конференції необхідно:

 1. Подати заявку на участь у конференції електронною поштою до 01 серпня 2020 року (за зразком);

 2. Надіслати текст доповіді для публікації електронною поштою до 30 серпня 2020 року (за зразком);

 3. Від оргкомітету має надійти підтвердження про отримання тексту доповіді;

 4. Після конференції екземпляр збірника наукових праць можна буде отримати елекронною поштою або Новою поштою ( отримання збірника Новою поштою – отримувач оплачує витрати доставки згідно із тарифом).

 

Вимоги до тексту доповідей

 • Приймаються доповіді написані  українською мовою.

 • Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word.

 • шрифт — Times New Roman; розмір кегля — 14;

 • міжрядковий інтервал — 1,5;

 • абзац – 1,25 см;

 • поля верхнього, нижнього і лівого та правого — 2,0 см.

 • Рисунки і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.

 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) [5,с.56].Список використаної літератури оформляється під назвою «Література:». Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.

 • Сторінки не нумерувати.

 • У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали – учасника (заголовними буквами); вчений ступінь (звання) – для викладача; студента та наукового керівника (заголовними буквами). Місце праці для викладача, фахівця – практика. Курс, спеціальність, навчальний заклад, (для аспіранта, магістра, студента). Назва – по центру, заголовними буквами. Нижче – текст, що містить мінімальну кількість формул, графіків.

 • Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути не більше 10 сторінок.

 • Тези доповідей, статті, що оформлені з порушенням вимог, до публікації не допускаються.

 • Відповідальність за зміст і редакцію матеріалів несуть автори і наукові керівники.

Організаційний внесок складає: 150 грн. який передбачає організаційні витрати на проведення конференції та видання збірника матеріалів (один екземпляр) та не включає вартість пересилання збірника доповідей (отримувач збірника тез конференції самостійно сплачує витрати щодо пересилання збірника відповідно до тарифу Нової пошти).

Організаційний внесок має бути перерахований до 30 серпня за наступними реквізитами: 5168742726355237 (Білобривка Вікторія Юріївна).

У квитанції обов’язково вказати: Прізвище І.Б. (автора публікації), орг. внесок за участь у науково-практичній конференції.

Заявки на участь у конференції і матеріали тез відправляти за адресою: k.vnmed.oz@gmail.com

ПІБ координатора конференції: Неділько Роксолана Володимирівна.

Контактні номери телефонів для довідок:

097 – 746 – 08 – 92 – (Неділько Роксолана Володимирівна),

067- 904 – 23 – 97 – (Жубрид Марія Теодорівна),

097 – 340 – 07 – 70 – (Костів Зоряна Петрівна),

067 – 853 – 11 – 30 – (Костерева Наталя Василівна).

Зразок оформлення публікації

ВАСИЛЕНКО М.О., канд.мед.наук, доцент, Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського

Для студентів та наукових керівників

БОЙКО С.Т.,

студентка II-го курсу

спеціальності «….»

Львівська медична академія ім.А.Крупинського

Науковий керівник:

ПЕТРЕНКО Т.С. к.пед.н., доцент, Львівська медична академія ім.А.Крупинського

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕДСЕСТРИНСТВІ

(ТЕКСТ ПУБЛІКАЦІЇ)

ЛІТЕРАТУРА

Література:

 1. Fundamentals of nursing: human health and function / Ed. by R.F. Craven,C.J. Himle. — Philadelphia: Lippincott, 2000.р. 150-151.

 2. Taylor C. Fundamentals of Nursing / C. Taylor, C. Lillis. – The USA: Priscilla Lemore. – 2003. – 1000 p.

 3. Електронний режим доступу http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/classes_stud/.htm

 

Рекомендована структура публікації

 1. Вступ (актуальність) – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-10 рядків).

 2. Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1- 3 сторінки).

 3. Формулювання цілей публікації (постановка завдання); вказаний розділ вельми важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати “білі плями” у загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків).

 4. Виклад власне матеріалу дослідження. Невеликий обсяг потребує виділення головного у матеріалах дослідження; іноді можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод вирішення задачі і викладом отриманих результатів; якщо на обсяг статті не має суворих обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше;

 5. У кінці роботи наводяться висновки з даного дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

 

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції тези

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю),

___________________________________________________________________________

Науковий керівник (науковий ступінь, звання), прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

___________________________________________________________________________

Назва вищого навчального закладу, організації

____________________________________________________________________________

Назва факультету, спеціальності, курс

_____________________________________________________________________________

Телефон викладача, фахівця – практика, студента і наукового керівника (обов’язково)

______________________________________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)

______________________________________________________________________________

Секція наукової доповіді:

______________________________________________________________________________

Тема наукової доповіді:

______________________________________________________________________________

Отримання збірника тез доповідей конференції (необхідне виділити та підкреслити):

 • електронною поштою;

 • Новою поштою (вказати № пошти та адресу)

Оргкомітет