Кметик Наталія Григорівна

Кметик Наталія Григорівна (Kmetyk N)

Науковий керівник: канд. філол. н., доцент Стоколос-Ворончук О.О.

Тема: «Медсестринські моделі в Україні та країнах світу»

У магістерській роботі розкривається  суть  особливостей розвитку моделей медсестринства та системи охорони здоров’я в Україні та країнах світу. Проаналізовано наукові погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на формування та  сучасний стан  моделей медсестринства.

В розділах магістерської роботи висвітлюються загальні та спеціальні компетентності, якими повинна володіти сестра медична в Україні, та чинники, які впливають на якість надання медичної допомоги населенню. 

Проведено аналіз компетентсностей сестри медичної в країнах світу з метою подальшого застосування в практичній діяльності сестри медичної в сфері охорони здоров’я України.

У роботі знайшли відображення питання розвитку медсестринської освіти.  А за допомогою соціологічного опитування серед працюючого середнього медичного персоналу м. Львова та Львівської області з’ясовано рівень їх знань з:  питань етапів медсестринського процесу; моделей медсестринства та медичної ергономіки; навичок Soft Skills