Клонцак Ореста Ігорівна

Клонцак Ореста Ігорівна

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри, керівник відділу по роботі з іноземними громадянами.

Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта:

2006 – 2011 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність англійська філологія (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр філології; викладач англійської і німецької мови та світової літератури; диплом з відзнакою).

2011 – 2018 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки.

2018 р. – захист дисертаційного дослідження поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США».

Член  Української асоціації дослідників освіти (УАДО).

Сфера наукових досліджень:

організація освітнього процесу в системі університетської освіти США; особливості розвитку академічно-громадського навчання в університетах США; інноваційні підходи до організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.

Публікації:

 1. Клонцак О. Удосконалення системи вищої освіти України у контексті застосування американського досвіду організації академічно-громадського навчання / О. Клонцак // Людинознавчі студії : збірник праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 7/39. – 2018. – С. 116 – 129.
 2. Клонцак О. Організація громадської діяльності студентів в університетах США та України : спільні та відмінні риси / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018 : трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ-Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 157 – 160.
 3. Клонцак О. Застосування програм академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ ст. / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019 : інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ-Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – С. 189 – 191.
 4. Клонцак О. Напрями реалізації академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ ст. / О. Клонцак // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Теоретичні на практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 115 – 116.
 5. Клонцак О. Шляхи підготовки педагогів до організації та застосування програм академічно-громадського навчання в університетах США / О. Клонцак // Виховання дітей та молоді: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред. О.Карпенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 86 – 89.
 6. Клонцак О. Історичні та організаційно-педагогічні аспекти розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США / О. Клонцак // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні запити: колективна монографія / Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін; за заг. редакцією Д. Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 47–69.
 7. Mukan, N., Lavrysh, Y., Klontsak, O., Mukan, O., Horokhivska, T., & Stechkevych, O. (2021). Academic Service-Learning as a Factor for the Development of Autonomous Learning Skills at Universities. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 54-70. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/359 (Web of Science).
 8. Лещак Т., Крива М., Клонцак О. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями / Т. Лещак, М. Крива, О. Клонцак // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2021. – № 2(188). – С. 65 – 69.
 9. Kalagurka K., Vozniak L., Myshchyshyn I., Klontsak O. Problem-based learning in the Educational Space of a Modern Primary School / K. Kalahurka, L. Vozniak, I. Myshchyshyn, O. Klontsak // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 35. – С. 94 – 101.
 10. Клонцак О. Співробітництво університетів та громадських організацій як складова програм академічно-громадського навчання у системі вищої освіти США / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. – Тернопіль : Крок, 2021. – С. 107 – 109.
 11. Kalahurka Kh., Klontsak O., Kryva M. On the Question of Makarenko Studies Research of Halyna Paperna / Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. Ломейко О. П., Єременко О.А., Михайлов В. В [та ін.]. Частина 1. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 131 – 132.
 12. Клонцак О. Застосування академічно-громадського навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців в університетах США та Європи / О. Клонцак // Тези доповідей ІІ міжнародної наукової конференції «Теоретичні на практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір» (28 жовтня 2021 р., Львів). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 25 – 27.