Федорович

Федорович Уляна Михайлівна

Заслужений працівник освіти України (2015 р.), відмінник освіти України, завідувач кафедри лабораторної медицини, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта:

вища, Львівський ордена Леніна державний університет ім. І.Франка,  спеціальність – біолог, кваліфікація – біолог, викладач біології і хімії; Львівське медичне училище, спеціальність – фармацевтична, кваліфікація – фармацевт, диплом з відзнакою.

Професійна діяльність:

Автор наукових та навчально-методичних праць, 6 навчальних посібників. Розробник примірних навчальних та робочих програм з дисциплін мікробіологічного циклу.

Гарант освітньої програми «Лабораторна діагностика» молодший бакалавр (2021 р.).

Співавтор освітньо-професійної програми за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування, галузі знань 22 Охорона здоров’я, кваліфікація: лаборант (медицина).

Розробник акредитаційних матеріалів спеціальності «Лабораторна діагностика» (2016 р.).

Брала участь в складанні тестових завдань для оновлення бази даних ліцензійного іспиту КРОК-М, КРОК-Б спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування (2016-2021 рр.).

Створено 6 навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін. Заповнила 10 курсів у навчальній платформі MOODL.
Співучасник проєкту “Медична інформаційна система «Доктор Елекс» (2018 р.).

Прийняла участь в реалізації проєкту на тему: «Інклюзивна освіта: сприяння впровадженню найкращих світових практик навчання студентів з вадами слуху» (вересень 2020 р.).

Україно-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти» (2020).
Член Американського товариства мікробіологів – American Society for Microbiology in Ukraine; член міжнародної спільноти освітян – Hands-on Science Network; член Львівського осередку Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Член Вченої та Методичної ради Академії.

Отримала подяку за багаторічну сумлінну працю від ректора Академії (2019р.). За час роботи в навчальному закладі чотири рази була відзначена званням «Кращий викладач року».

Сфера наукових досліджень:

“Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування на основі експериментальних, теоретичних та статистичних досліджень”, “Інклюзивне навчання осіб з особливими освітніми потребами”.

Федорович У.М. – член організаційного комітету Ярмарку кращих практик викладання природничих наук «Інклюзивне навчання при порушенні слуху» 24 травня 2021 року. Ярмарок проведено за підтримки Відділу Преси, освіти та культури Посольства США в Україні в рамках проєкту «Інклюзивна освіта: сприяння поширенню найкращих світових практик», спрямованого на впровадження інноваційних освітніх інструментів та методів навчання студентів та учнів з вадами слуху.

Публікації:

Наукові статті:

в базі даних «Scopus», «Web of Science», «Core collection» з Імпакт – фактором1):

1). SPECTRAL STUDIES: STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODIFICATIONS OF OXYHEMOGLOBIN AND DEOXYHEMOGLOBIN DURING THE INTERACTION WITH NO UNDER DIABETES MELLITUS / Dudok, V. A. Burda, М. Ya. Liuta, U. M. Fedorovych, А. М. Fedorovych, N. O. Sybyrna // Teka, N 1, Lublin. 2018. P. 63-66.

2). Yefimenko N. Oxidative – nitrosative modification of hemoglobin in erythrocytes of rats on the model of alcohol intoxication / Yefimenko, N. Dudok, Burda, M. Liuta, U. Fedorovych, N. Sybirna // Teka, N 1, Lublin. 2018. P. 30- 37.

3). Berezovska, Fedorovych, Y.Tryus, V. Kachmar. Стаття “Nursing Informatics Project: Implementation and Outcomes. // Hands-on- Science. Advancing Science. Improving Educftion 2018 HSci. ISBN 978-84-8158-779-1. P. 297-300

4). Berezovska, U Fedorovych, Y Kryvko, D Vakulenko. Стаття Building a Visually Rich Learning Environment to Bridge the Communication Divide in Deaf Education. Hands-on Science. Science Education. Discovering and understanding the wonders of Nature. Costa MF, Dorrío BV (Eds.); Hands-on Science Network, 2020, P. 67-72.

5). Менів Н.П., Федорович У.М. Стаття «Мікробіологічна діагностика біологі- чного матеріалу: дослідження на aureus”. // Матеріали 1V Міжнародної на- уково-практичної онлайн конференції. Мюнхен (Німеччина). – 2020. – С. 72-76. ISBN 978-3-954753-02-4

Статті у вітчизняному фаховому журналі чи фаховій збірці наукових праць

6). П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, У.М. Федорович. “Процеси окисної модифікації білків та активність мітохондріальних ферментів у щурів різного віку за ураження натрію нітритом та тютюновим димом” // Український біофармацевтичний журнал, №3 (50), Харків.  2017.   С. 38-46.

7). П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, Л.А. Бойко, У.М. Федорович. “Розвиток цитолітичного синдрому в організмі щурів різного віку, уражених тютюновим  димом” // Український журнал клінічної та лабораторної медицини, том 12, №2, Рубежне, Луганської області.  2017.   С. 12-20.

8). Федорович У.М. Лабораторна діагностика гельмінтозів.  // Стаття студентської наукової конференції на тему: Гельмінтози.  ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського. – Львів, – 2018 р.  С. 297-300.

9). Федорович У.М., Менів Н.П., Березовською І.Б. Стаття «Методологічні основи організації дистанційного навчання на сучасному етапі”  на I Міжнародну  науково-практичну конференцію “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 27-29 вересня 2020 року  Київ, Україна.

10). Федорович У.М., Менів Н.П., Березовська І.Б. Стаття «Провідні тенденції в розвитку вищої медсестринської освіти”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. //Матеріали  1 Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі “Року медсестринства в Україні 2020”.  2020.  С. 19-24. 

11). Федорович У.М., Менів Н.П. / Стаття “Методи аналітичного досягнення  інклюзивного навчання студентів з особливими освітніми потребами” //MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT// IV Міжнародна науково-практична конференція. Секція «Педагогічні науки» Чікаго (США), 28-30 вересня  2021. – С. 251-254.

Тези доповідей на міжнародній конференції:

1). У.М. Федорович, Н.П. Менів. Інклюзивна освіта для студентів спеціалізації лабораторна діагностика та сестринська справа. Сучасний рух науки: IХ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. / Міжнародний електронний науково-практичний журнал “WayScience”. Збірник IХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Т.2. – С. 483-488.

2). Н.П. Менів, У.М. Федорович. Знання, навички та вміння як аспекти засвоєння інформації студентами спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування.  ABSTRACTS OF I INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PCIENCE DEVELOPMENT PROSPECTS”. KHARKIV, 16-17 December 2019. Науково-видавничий центр “SCI-CONF.COM.UA”. – С. 409-414. ISBN 978-966-8219-83-2.

3). І.Б. Березовська, У.М. Федорович, Н.П. Менів. Формування професійної компетентності у майбутніх спеціалістів у галузі лабораторної медицини. III International Scientific and Practical Conference “Priority directions of science development (December 28-29, 2019) SPS “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. –  С. 383-387.

4). У.М. Федорович, І.Б. Березовська. Складові якісної підготовки фахівців спеціальності 224 Технології медичної діагностики і лікування. Сучасний рух науки: IХ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. / Міжнародний електронний науково-практичний журнал “WayScience”. Збірник IХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Т.3. – С. 490-495.

5). У.М. Федорович, Н.П. Менів, І.Б. Березовська. Тези “Новітні методи діагностики ВІЛ-інфекції”. IV Міжнародна науково-практична конференція “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT” (3-4 лютого 2020 р.). Науково-видавн. центр “Sci-conf. com. ua ”. Львів, Україна. 2020.  С. 128-132.

6). Березовська І.Б., Федорович У.М. Тези “Аналіз точності візуалізації мовлення за допомогою програмних засобів голосового набору”. ІТОНТ-2020 Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” 21-23 травня 2020 року, м. Черкаси.  – С.140-141.

7). Березовська Ірина, Федорович Уляна, Головчак Марія. «Проект “Інклюзивна освіта: сприяння поширенню найкращих світових практик”: результати та висновки”. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (“Про розвиток викладання природничо-наукових дисциплін за кордоном в контексті засад STEM-освіти”). Кропивницький,  12-13.05.2021 р. – С. 28-30.

8). Менів Н.П., Федорович У.М. / Надання якісних освітніх послуг в період пандемії COVID-19 // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Вплив пандемії на розвиток сучасного світу: загрози та можливості», 9-10 вересня: тези доп. Дніпро. 2021. – С. 146-147.

9). Менів Н.П., Федорович У.М. / Перспективи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами // Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції «Modern science: innovations and prospects» («Сучасна наука: інновації та перспективи», 10-12.01.2022: тези доп. Стокгольм. – С. 510-514.

10). Федорович У.М., Жемелко О.А. / Коронавірусна інфекція як нагальна проблема людства // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, (“Medical sciences”), 17.04.2022 -19.04.2022: тези доп. Львів. – С. 229-235. ІSBN 978-966-

11). Сучасні підходи діагностики ВІЛ-Інфекції, динаміка поширення та клініко-діагностичні особливості / Федорович У.М., Жемелко О.А. // Збірник тез VIII  Міжнародної науково-практичної конференції “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, (“Medical sciences”), 1-03.05.2022: тези доп. Стокгольм, Швеція. – С. 118-122.

На всеукраїнських, регіональних конференціях:

12). Iryna Berezovska, Ulyana Fedorovych, Dmytro Vakulenko, Andriy Semenets, Andriy  Sverstiuk. PROPER TERMINOLOGY AS PREREQUISITE FOR EFFECTIVE INFORMATION RETRIEVAL. Матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним 1-66 під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)”. – Тернопіль: ТНМУ, 2019.  С. 151. 

Подано тези “Викладання дисципліни “Мікробіологія” студентам з вадами слуху за допомогою інформаційних технологій” та стендову доповідь для виступу на конференції “СНASCI 2019” з 2 по 6 вересня 2019 року в НТУ ХПУ міста Харкова разом з викладачем Березовською І.Б.

13). Федорович У.М.,  Менів Н.П. / Боротьба з внутрішньолікарняними інфекціями  // Матеріали ІІ Регіональної  науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої  медсестринської освіти», (Львів, 27 жовтня 2021 року). – Львів: «Тріада плюс»,  2021. – С. 46-49. УДК 378.046:614 С 83.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовкою статті:

1). Біляк Г., Федорович У.М., Березовська І.Б. Система моніторингу та оцінки заходів проти епідемії ВІЛ/СНІД  ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського. Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. Травень, 2019. – С.90-97.

2). Кашуба С.І., Приліпко А.О., Федорович У.М., Менів Н.П., Березовська І.Б. Стаття “S. AUREUS в біологічному матеріалі: дослідження, діагностика”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. Травень, 2020. – С.226-228.

3). Присяжна Я.М., Власенко А.О., Березовська І.Б., Федорович У.М. Стаття “Підтримка спілкування з глухими студентами  за допомогою засобів інформаційних технологій”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. Травень, 2020.

4). Залуська А.В., Федорович У.М., Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С. Стаття “Безпечність та ефективність імунізації проти кору”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. Травень, 2020. – С.221-225.

5). Матросова Ю., Чапельська Х., Федорович У.М., Менів Н.П. Статя “Наслідки перенесення COVID-19 та чого очікувати пацієнтам зони ризику в майбутньому”. Матеріали  Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”, травень 2021. – С. 183-188.

6). 1 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у КЗВО ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського” 2021.

Тема студентської наукової роботи: Сучасні підходи діагностики ВІЛ-інфекції, динаміка поширення та клініко-діагностичні особливості.

Виконавець: студенти групи ІІІ ЛД 21 Жемелко О., Стецура Н.

Науковий керівник: Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри лабораторної медицини Федорович У.М.

Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика).

7). Федорович У.М., Жемелко О.А. / Сучасні підходи діагностики ВІЛ-Інфекції, динаміка поширення та клініко-діагностичні особливості // Збірник тез VIII  Міжнародної науково-практичної конференції “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, (“Medical sciences”), 1-03.05.2022: тези доп. Стокгольм, Швеція. – С. 118-122.

8). Федорович У.М., Жемелко О.А. / Порівняльна характеристика стану захворюваності на гострі кишкові інфекції в Україні // “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE” // VII Міжнародна науково-практична конференція. Секція “Біологічні науки” Львів (Україна) 02.10.2022 -04.10.2022. – C. 88-91.

9). Макаренко А. В., Федорович У.М. / Мавп’яча віспа. КЗВО ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. // Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Секція “Практичне медсестринство сучасності”. – 27 жовтня 2022. – С. 76-80.

Посібники:

 1. [Ю.Я. Кривко, О.П. Корнійчук, У.М. Федорович] «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень». Посібник. Електронний варіант // ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені А. Крупинського”.   – Л., 2021. – 543 с.;
 2. [У.М. Федорович] «Спеціальна мікробіологія». Частина перша. Посібник. Електронний варіант // ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». – Л. 2016 – 159 с. іл.
 3. Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія: Посібник. Частина перша. – Львів. Євросвіт. 1998. – 228 с. іл.
 4. Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія: Посібник. Частина друга. – Львів. Ахілл. 2001. – 476 с. іл.
 5. Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія: Посібник. Частина третя. – Львів. Сплайн. 2008. – 192 с. іл.

Участь в конференціях і семінарах.

Наукові студентські конференції на кафедрі:

– конференція «Дізнайся більше про ВІЛ». 2016 р.

– наукова студентсько-викладацька кафедральна конференція на тему: “Правець”  2017 р.

викладацько-студентська наукова конференція на тему “Менінгококова інфекція”  2017 р.

– викладацько-студентська конференція на тему “Кір – проблема сьогодення”. 2018 р.

– розширене засідання науково-студентського об’єднання  (гуртка) “Лабораторна діагностика”. Конференція на тему: “Енцефаліт. Хвороба Лайма”. 2017 р.

– наукова конференція “Концепція здоров’я на сучасному етапі”. 2017  р.

– викладацько-студентська наукова конференція на тему: “Гельмінтози”. 2018 р.

Прийняла участь:

– у Львівському медичному форумі 17-19 квітня 2018 року в Палаці мистецтв, медична виставка Гал Мед;

– у конференції “Лабораторна школа 2018” та прослухано лекції на тему: “Методи фіксації та діагностики фекальних зразків” та “Особливості визначення біохімічних показників у пацієнтів серцево-судинного профілю” (06.02.2018 р.) ТОВ “ДІАМЕБ”;

– у роботі VII науково-практичної конференції “Актуальні питання лабораторної медицини” (25.05.2017 р.) ЛОДА Департамент охорони здоров’я (не включено в звіт минулого року);

– у науково-практичній конференції на тему: “Діагностика невідкладних станів у кардіології” (24.11.2017 р.) Діагностичний центр Медіс;

– у роботі науково-практичної конференції у форматі телемосту “Сучасні шляхи подолання антибіотикорезистентності в практиці сімейного лікаря та педіатра” (30.11.2017 р.) Національна медична академія післядипомної освіти ім. П.Л. Шупика;

– Відвідала школу педагогічної майстерності: “Як кожного дня почуватися щасливішим” Оксана Кочерган (15.11.2017 р.);

-Відвідано засідання професійного лекторію на теми: “Удосконалення компетенцій з інформатики для кращої медсестринської освіти і практики” тренінги з інформатики в сестриській справі, проведений викладачем Березовською І.Б. (8.12.17 р.);

– Відвідано професійний лекторій “Регуляційна функція мікробіотики травного каналу” проведений викладачем  Федечко Й.М. (1.02.18 р.)

– Відвідано семінар на тему: “Інформатика в сестринській справі” організований та проведений викладачем Березовською І.Б. (22.03.18 р.)

19.09.18 р. Презентація проекту медична інформаційна система “Доктор Елекс” у приміщенні Наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Відповідальні – Березовська І.Б. та Федорович У.М.

25.10.18 р. Розширене засідання науково-студентського об’єднання  (гуртка) “Лабораторна діагностика”. Конференція на тему: “Вакцина від СНІДу: міф чи реальність”

22.11.2018 р. прийняла участь у конференції на тему: “Іноваційні досягнення лабораторної медицини в клініці внутрішніх захворювань” що було проведено провідним спеціалістом з лабораторної діагностики Блажівською Р.Ф. в актовому залі Опера-Пасаж міста Львова.

2019-2020 н. р. започатковано роботу в напрямку запровадження моделі інклюзивної освіти для глухих студентів.

Розроблено матеріали “Адаптація англомовних відеофільмів для студентів на прикладі вивчення методу личинкової терапії” в межах теми кафедри.

Участь у Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним 1-66 під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)”. – Тернопіль: ТНМУ, 2019.

Участь у Hands-on Science. Innovative Education in Science and Technology. Edited by. Manuel Filipe Pereira da Cunha Martins Costa, University of Minho, Portugal Jose Benito Vazquez Dorrio, University of Vigo,  Spain Kseniia Minakova, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine. / The Hands-on Science Network ã 2019 HSCI

Участь у IХ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро.

Участь ABSTRACTS OF I INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PCIENCE DEVELOPMENT PROSPECTS”. KHARKIV, 16-17 December 2019.

Участь у III International Scientific and Practical Conference “Priority directions of science development (December 28-29, 2019) SPS “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019.

Участь у IV Міжнародній науково-практичній конференціії “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT” (3-4 лютого 2020 р.). “Sci-conf. com. ua ”. Львів, Україна. 2020.

Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” 21-23 травня 2020 року, м. Черкаси.

Учасники регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. Травень, 2020.

Учасник ХІ Міжнародного конгресу  «Медсестри проти COVID-19», присвяченому  Міжнародному дню медичної сестри (12 травня 2020 р. ONLINE).

Участь у науковому семінарі кафедри мікробіології, біологічного факультету, ЛНУ ім. Івана Франка. Тема “Харчова безпека”, “Хромогенні середовища”, “Соvid 2020”.

Участь у реалізації проекту “Інклюзивна освіта: сприяння впровадженню найкращих світових практик навчання студентів з вадами слуху” (керівник к. техн. н., доц. Березовська І.Б.) 2020 р.

Участь в I Міжнародній науково-практичній конференції, Київ), сертифікат завершення науково-практичної конференції «Priority directions of science and technology development» («Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»), від 27-29 вересень 2020 р. (тривалість 0,8 кредити (24 год.);

Участь в IV Міжнародній науково-практичній конференції, Мюнхен), сертифікат завершення науково-практичної конференції «Actual trends of modern scientific research» («Актуальні тенденції сучасних наукових досліджень»), від 11-13 жовтня 2020 р. (тривалість 0,8 кредити (24 год.);

13 жовтня 2020 р. була присутня  під час відкритого засідання науково-студентського об’єднання «Лабораторна діагностика», виступ з мультимедійною доповіддю на тему: «Наслідки коронавірусної інфекції студентки 2МС21 Матросової  Юлі, підготовлену керівником Менів Н.П.

Участь 22 жовтня 2020 року в 1X науково-практичній конференції з міжнародною участю. “Вища освіта та практика в медсестринстві” онлайн в програмі Proficonf. Відео презентації з України, Польщі, Словаччини, Житомирський медінститут.

18 листопада 2020 р. відвідала відкрите практичне заняття кафедри психологічного та фізичного здоров’я разом з кафедрою клінічного медсестринства, акушерства і гінекології по темі: Інструменти он-лайн навчання при викладанні сестринського процесу в педіатрії з міждисциплінарною інтеграцією по темі: Медсестринський процес при менінгококовій інфекціі у дітей, що провели викладачі: Рудакова Н. Є.,  Синиця С.В.  та віце-спікером Костеревою.

24 листопада 2020 року онлайн участь у методичному семінарі кафедри лабораторної медицини з доповіддю на тему «Використання симуляційного навчання у підготовці студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної дисципліни Клінічна лабораторна діагностика», підготовлений викладачами Двулят-Лешневською І.М. та Любінською О.І.

7 грудня 2020 року приймала участь у онлайн професійні майстерні на тему: «Віртуальне навчання – за чи проти?»,  в группах 3МС11-13, яку проводила завкафедри Неділько Р.В.

 –  8 грудня 2020 року організувала та прийняла учать у онлайн науковому семінарі кафедри лабораторної медицини на тему: «Характеристика вакцини проти COVID-19. Перспективи вакцинації у світі та в Україні», підготовлені к. мед. н., доц. Федечком Й.М., та к. хім. н. Сойкою Л.Д.

16.12-17.12.2020 року в конференційній залі Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського  взяла участь у тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті» Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». Відповідальні: Юлія Дунаєвська – консультантка проекту, провели тренінг Матвій Хренов та Олексій Ковжун.

–  4.02.21р. відвідала семінар-лекцію на тему «Головні принципи та організація роботи паліативної допомоги дітям м. Києва», лектор – зав.відділенням паліативної допомоги Центру паліативної допомоги дітям м. Києва Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні Нестер О.Є.

– 24 лютого 2021 р. участь онлайн в круглому столі «Конкурентна спроможність викладачів в освітньому просторі” яку проводила кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (завкафедри Лозинська С.М.).

– Участь у семінарі за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему: “Організаційно-управлінська діяльність”  22-24.02.2021 р., 01-03.2021 р. у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України (30 год – 1 кредит ЕКТС).

Учасник навчальних тренінгів для розробників тестових завдань  “Центру  тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки “Медицина” і “Фармація”  при МОЗ України” 17-22 березня 2021 року загальною тривалістю 6 годин (0,2 кредити).

22.04.21 р. в рамках тренінгу  «Актуальні питання мікробіології, вірусології, імунології та методики викладання мікробіологічних дисциплін», взяла участь у лекції  на тему: «Зміна мікробіоти людини  під час захворювання кишківника». Лектор Буншофт, Державний університет Райта: Олег Палій (кафедра біохімії і молекулярної біології, Медична школа) організовану кафедри мікробіології, біологічного факультету, ЛНУ ім. Івана Франка.

12.05.21 р. участь у ХІІ Міжнародному конгресі медичних сестер «STOP COVID: медсестри в справі»,  присвяченому  Міжнародному дню медичної сестри  (ONLINE).

24 травня 2021 року спів організатор Ярмарку кращих практик викладання природничих наук “Інклюзивне навчання при порушенні слуху”, який відбувся в рамках проекту “Інклюзивна освіта: сприяння поширенню найкращих світових практик, спрямованого на впровадження інноваційних освітніх інструментів та методів навчання студентів та учнів з вадами слуху”.

15 червня 2021 року участь у 26-ій медичній виставціГал мед”.  Участь у науково-практичній конференції  «Актуальні аспекти діяльності лабораторій в умовах реформування медичної галузі. Семінар  «Сервіс в медичному закладі: від черги в поліклініці до безпеки медика та пацієта”.

Учасник ІV Міжнародної науково-практичної конференції в Льотній академії Національного авіаційного університету та присвячена 70-ти річчю академії. Сертифікат завершення конференції “Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (“Про розвиток викладання природничо-наукових дисциплін за кордоном в контексті засад STEM-освіти”). Проект “Інклюзивна освіта: сприяння поширенню найкращих світових практик”: результати та висновки (з публікацією тез) 12-13.05.2021 р. Відповідно до тематики заходу пройдено навчальний курс обсягом 16 академічних годин.

Участь у науково-практичній конференції при Департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА (за підтримки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівського осередка Всеукраїнської Асоціації Клінічної хімії та лабораторної медицини), сертифікат завершення конференції «Актуальні аспекти діяльності лабораторій в умовах реформування медичної галузі», 15.06.2021 р. (0,1 кредити);

Участь у тренінгу «Актуальні питання мікробіології, вірусології, імунології та методики викладання мікробіологічних дисциплін», Львівський національний університет імені Івана Франка, сертифікат завершення науково-практичного тренінгу 30.06.2021 р. (1,5 кредити);

Участь у вебінарі «Від студентського проєкту до українського єдинорога» 07 вересня 2021 року о 15:00 у форматі online. Організатори конкурсу стартапів IT_EUREKA, Міністерство освіти і науки України, інкубатор стартапів Sigma Software Labs, ІТ-консалтинговою компанією Sigma Software.

Учасник І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, Дніпро (Україна), тези “Надання якісних освітніх поглуг в період пандемії COVID-19,  сертифікат завершення науково-практичної конференції «Вплив пандемії COVID-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості”, 09–10.09.2021 р.

Учасник ІІ Регіональної науково-практичної конференції (заочна форма) з публікацією тез при ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», тези «Боротьба з внутрішньо-лікарняними інфекціями», сертифікат завершення конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», 27.10.2021 р. (0,5 кредити);

Участь у науково-практичній конференція з міжнародною участю при Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та ГО «Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини», сертифікат завершення конференції «Сучасні підходи до менеджменту медичних лабораторій та якості лабораторних послуг», 19–20.10.2021 (0,4 кредити);

Учасник for being an active participant in IV International Scientific and Practical Conference (Chicago) (IV Міжнародної науково-практичної конференції, Чикаго), стаття «Методи аналітичного досягнення  інклюзивного навчання студентів з особливими освітніми потребами»,  сертифікат завершення науково-практичної конференції «Modern directions of scientific research development» («Сучасні напрями розвитку наукових досліджень»), 28.09.2021 – 30.09.2021, тривалість 0,8 кредити (24 год.);

Участь у засіданні науково-студентського товариства  «Лабораторна діагностика», тема: «Дослідження мікробіоти рук людини та вплив на неї мила та дезінфектантів». Керівники: Менів Н.П., Двулят- Лешневська І.С. 12 листопада 2021 р.

МОЗ України Центр розвитку медсестринства (за підтримки Академії Сімейної медицини України), сертифікат учасника у роботі фахової школи «Школа вакцинації для медсестер. Частина 1», 16.11.2021 р. (0,2 кредити);

МОЗ України Центр розвитку медсестринства (за підтримки Академії Сімейної медицини України), сертифікат учасника у роботі фахової школи «Школа вакцинації для медсестер. Частина 3», 21.12.2021 р. (0,2 кредити);

Учасник For being an active participant in IV International Scientific and Practical Conference (Stockholm) (участь в IV Міжнародній науково-практичній конференції, Стокгольм), тези “Перспективи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами”, сертифікат завершення науково-практичної конференції «Modern science: innovations and prospects» («Сучасна наука: інновації та перспективи»), 10-12.01.2022 р., тривалість 0,8 кредити (24 год.);

Учасник for being an active participant in I International Scientific and Practical Conference (Lviv) (участь в I Міжнародній науково-практичній конференції, Львів), тези «Коронавірусна інфекція як нагальна проблема людства”, сертифікат завершення науково-практичної конференції “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, (“Medical sciences”), 17.04.2022 -19.04.2022 р., тривалість 0,8 кредити (24 год);

Учасник for being an active participant inVIII International Scientific and Practical Conference (Stockholm) (участь в VIII Міжнародній науково-практичній конференції, Стокгольм, Швеція), сертифікат завершення науково-практичної конференції “Modern scince: innovations and prospects” (“Medical sciences”), 1-03.05.2022 р.,  тривалість 0,8 кредити (24 год).

Участь у  Першому турі Конкурсу на кращу студентську наукову роботу з галузей знань і спеціальностей відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Тема «Сучасні підходи діагностики ВІЛ-інфекції, динаміка поширення та клініко-діагностичні особливості». Керівництво студентсько-науковою роботою: студентка групи ІІІ ЛД 21 – Жемелко О., Стецура Н. Науковий керівник: Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри лабораторної медицини Федорович У.М. Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика),  листопад 2021 р.

Учасник форуму «Люди та антибіотики” проведений освітньо-інформаційною платформою “Аccemedin” 19 листопада 2021 р.

Участь в он-лайн вебінарі на тему: «Цитокіновий шторм при COVID-19. Увага на штам «Дельта+» на платформі Accemedin. Доповідачі: доктор Тарас Жиравецький – радник мера міста Львова з медичних питань та Алла Волоха – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.П. Шупика, 11.12.21 р.

Участь у науковому семінарі “Моноклональні антитіла: застосування для діагностики та лікування” проведений на кафедрі лабораторнрої медицини КЗВО “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського”.  Організатори: доц. Федечко Й.М., к.п.н. Любінська О.І., Шашков Ю.І.  31 січня 2022 р.

Участь у тренінгу “Надання медичної допомоги при хімічних, біологічних та радіоактивних атаках” ДУ “Центр розвитку медсестринства МОН України” за підтримки Академії Добробут. Організатор К. Балабанова. 17.03- 18.03.2022 р.

Участь у XIII Міжнародному Конгресі медичних сестер “Медсестринство під час війни”. 12 травня 2022 р. Сертифікат 0,2 кредити (4 год.)

Учасниця при КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» в ІІІ Регіональній науково-практичній конференції (заочна форма): «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», 27.10.2022 р. (0,5 кредити);

Учасниця в VIІ Міжнародній науково-практичній конференції (Львів) (for being an active participant in VII International Scientific and Practical Conference (Lviv), сертифікат завершення науково-практичної конференції «Сучасні дослідження: у світовій науці» («Modern research: in world science»), 02-04.10.2022 р., тривалість 0,8 кредити (24 год.);

Опрацювання нормативних документів у галузі медичної мікробіології, лікувальної та профілактичної   медицини.

З 28 вересня по 29 вересня 2022 року учасник Всесвітнього вебінару World Health Organization regional office for Europe що проводився сумісно  з Центром громадського здоров’я м. Києва на тему: “Заходи з інфекційного контролю при наданні допомоги пацієнтам з COVID-19”.

З 13 по 15 жовтня 2022 року  учасник VI науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню тромбоза “Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні світові тенденції». I Міжнародний конгрес Family DOC congress “WORDL THROMBOSIS DAY 2022”.

Участь 20 жовтня 2022 року у методичному семінарі на тему: «Хімічна та ядерна атака: як розпізнати, підготуватися та вижити після неї ?». Підготували:  викладачі  кафедри Різун Г.М.,  Цюник Н.Ю.

Участь 24 жовтня 2022 р., у засіданні наукового студентського товариства «Лабораторна діагностика»,   керівник товариства Менів Наталія Павлівна. Тема: “Вплив вітамінів групи D, С та цинку на організм людини”.

Учасниця 25 жовтня 2022 року методичного семінару на тему: Що таке булінг, як його розпізнати та як діяти сторонам конфлікту? Проведеного викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Халавкою О.А.

Учасниця 8 листопада 2022 року онлайн вебінару “Профілактика управління резистентністю до антимікробних препаратів – чому кожен має свою роль”.

09 листопада 2022 року участь у засіданні студентського наукового товариства «Лабораторна діагностика» на тему: «ПАРАЗИТАРНІ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З УРАЖЕННЯМ ШКІРИ».

18 листопада 2022 року о 8.00 год учасник вебінару “Всесвітній тиждень обізнаності про антимікробні засоби у 2022 році та національний симпозіум” (Кенія, Африка).

18-24 листопада 2022 року о 16.00 год участь у додатковому освітньому проєкті – вебінарі “Тиждень протидії антибіотикорезистентності 2022”:

18.11 Механізми антибіотикорезистентності грамнегативних бактерій

20.11 Протимікробна стратегія утримання відділу інтенсивної терапії з мультирезистентною флорою

21.11 Попередження хірургічної інфекції та раціональна антибіотикотерапія в хірургії

22.11 Сімейний лікар/сімейна лікарка та антибіотики

24.11 Антибіотикорезистентність у медичному часі

24-25 листопада 2022 року участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики”.

30 листопада 2022 року учасник вебінару MED focus діалог професіоналів “Алерлогія  і Дерматологія: спільні проблеми – оптимальні рішення”. Провайдер Українська асоціація міждисциплінарної медицини. Організатор: МЄУ, УАММ, клініка MyDerm, клініка Універсум, клініка дерматології і алергології.

9 грудня 2022 року слухач науково-практичної конференції “Ukraine PediatricGlobal-2022 Session 8”. Подія проходила за підтримки Видавничого дому «Заславський», газети «Новини медицини та фармації», медичного порталу http://www.mif-ua.com/ , ГО «Українська асоціація медичної освіти», Журнал «Здоров’я дитини».

13 грудня 2022 року прийняла участь у вебінарі “Вплив біологічної статі на інфекційні захворювання”, Global Antibiotic Research Development Partnership. Модератор: Нілоффер Мукерджі, Університет Манітоби (Канада).

15 грудня 2022 року участь у вебінарі на YouTube “Організація поводження з медичними відходами” який був проведений Центром громадського здоров’я МОЗ України. Доповідач Роман Колесник – завідувач відділу антимікробної резистентності  та інфекційного контролю ЦГЗ.

16 грудня 2022 р. учасник лекції для лікарів-клініцистів та лаборантів на тему: “Тромбоцити. Структура та функції”. Спікер Мельник Олександ Олександрович, кандидат біологічних наук. Компанія «ТОВ САНАЛАБ».

23 грудня 2022 р. учасник лекції для лікарів-клініцистів та лаборантів на тему: “Сучасні методи дослідження тромбоцитів”. Спікер Мельник Олександ Олександрович, кандидат біологічних наук. Компанія «ТОВ САНАЛАБ».

Учасник:

 1. Показової онлайн лекції як завкафедри на тему “Дихальна система. Шкіра та її похідні” з дисципліни “Гістологія з технікою гістологічних досліджень” в групі 1ЛД12, викладач Древко І.В. 10 листопада 2021 р.
 2. Показової онлайн лекції на тему: “Спостереження та догляд за пацієнтами з проблемами дихання” проведеної викладачем кафедри внутрішньої медицини та управління охорони здоровя Костерєвою Н. 12 листопада 2021 р.
 3. Показової онлайн лекції на тему: «Аномалії конституції» для груп ІІ МС 11-12. Асистент кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології –  Синиця С.В. 30 листопада 2021 р.
 4. Показової онлайн лекції на тему: «Українська культура радянської доби (кінець 19-х початок 1980-х років). Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Олійник Н.Ю. 29 листопада 2021 р.
 5. Онлайн-дискусу на тему: «Біоетика: огляд актуальних проблем” . Керівник – Пукаляк Л.Т. Доповідачі студенти групи 1МС12. 17 листопада 2021 р.
 6. Показової онлайн лекції “Сучасні військові медичні протоколи надання медичної допомоги. Індивідуальна аптечка IFAK” з дисципліни “Військово-медична підготовка” у викладача Назара О.Ю. 7 лютого 2022 р.
 7. Учасник показової онлайн лекції на тему: “Переношування вагітності” проведеної викладачем кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології Гутей Г. у групі 2АК11. 18 лютого 2022 р.
 8. Учасник показової онлайн лекції на тему: “Кашлюк. Скарлатина. Дифтерія. Менінгококова інфекція” проведеної викладачем кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології Куксенко І.В. в групі 2АК11.

23 березня 2022 р.

Наукові семінари проведені Федорович У.М.: 

1) «Впровадження стандартів EUCAST щодо боротьби зі стійкістю до антимікробних препаратів». Березень 2020 р.

Розроблено матеріали “Адаптація англомовних відеофільмів для студентів на прикладі вивчення методу личинкової терапії” в межах теми кафедри.

2) «Лабораторні інформаційні системи як вимога часу достовірності результату»; 25.09.2020 р.

3) “Мікробна спільнота на творах мистецтва” присвячений 17 вересня – Internationai Microorganisms Day (Міжнародному Дню Мікробів). Організатори: Федорович У.М., Менів Н.П. Вересень 2022 р.

Методичні семінари на кафедрі на тему:

1). “Особливості інклюзивної освіти з дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування”, Підготували викладачі Федорович У.М. та  Менів Н.П. 18.01.2021 р.

2). “Інтегральна технологія навчання”. Підготували викладачі Федечко Й.М., Сойка Л.Д., Федорович У.М. 06.10. 2021 р.

Методична рада Академії:

Мультимедійна презентація на тему: «Про навчально-методичне забезпечення кафедри лабораторної медицини». Доповідач Федорович У.М. 14.12. 2022 р.

На Вчену раду академії:

1) мультимедійна доповідь на тему: “Методологія практичного заняття з лабораторних та санітарно-гігієнічних дисциплін як складова процесуального компоненту технології формування професійної компетентності лаборанта (медицина). Доп. завкафедри лабораторної медицини  Федорович У.М. 2019 р.

2)  доповідь на тему: “Удосконалення освітнього процесу при використанні технологій дистанційного навчання та якість знань студентів з метою формування професійної компетентності на спеціалізації 224 технології медичної діагностики та лікування спеціальності “Лабораторна діагностика”. Доповідь завкафедри лабораторної медицини  Федорович У.М. 25.03.2020 р.

3) мультимедійна доповідь на тему: “Звіт про роботу кафедри лабораторної медицини”. Доповідь завкафедри лабораторної медицини  Федорович У.М. 27.01.2021 р.

4) мультимедійна доповідь на тему: “Стан і перспективи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами (вади слуху) на заняттях із дисциплін що формують фахові компетентності”. Доповідь завкафедри лабораторної медицини  Федорович У.М. 27.10. 2021 р.

5) мультимедійна доповідь на тему: “Симуляційне навчання як складова в підготовці студентів спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування”.  Доповідь завкафедри лабораторної медицини  Федорович У.М. 20.12. 2022 р.

Участь у складі робочої (проєктної) групи з розробки ОПП (2 семестр 2021-2022 н.р.): медико-профілактична справа за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я освітньо-професійного рівня –  фаховий молодший бакалавр;  лабораторна діагностика за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування галузі знань 22 Охорона здоров’я освітньо-професійного рівня – фаховий молодший бакалавр; лабораторна діагностика за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування галузі знань 22 Охорона здоров’я освітньо-професійного рівня – бакалавр.

Круглий стіл з обговорення освітньо-професійних програм лабораторна діагностика спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування галузі знань 22 Охорона здоров’я, освітньо-професійного рівня – бакалавр, запрошення гостей, організовано Федорович У.М. (2022 р.):

Блажівська Романа Федорівна – завідувач клініко-діагностичною лабораторією Львівської обласної клінічної лікарні, експертка департаменту ОЗ із лабораторної діагностики;

Лещишин Тетяна Ярославівна – випускниця освітньо-професійного ступеня «бакалавр» ОПП Лабораторна діагностика, фельдшер-лаборант ПП “МеДіС”;

Батицька Вікторія – здобувач освітньо-професійного ступеня «бакалавр» ОПП Лабораторна діагностика.

Виховний освітній захід на тему: “Наше життя – в наших руках” проведено викладачами кафедри лабораторної медицини (зав кафедри Федорович У.М.) та кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (зав кафедри к. іст. н. Лозинською С.О.)  25 листопада 2021 року.