Дуб Наталія Євстахіївна

Дуб Наталія Євстахіївна

кандидат наук з державного управління, доцент, Заслужений працівник освіти України

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист.

 

Освіта:

вища, закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, 2003 р, лікувальна справа, лікар

 • Кандидат наук з державного управління з 2011 року. Дисертацію на тему “Механізми державного управління реформуванням медсестринства в системі охорони здоров’я України” захищено «14» жовтня 2011 року в спеціалізованій вченій раді Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Диплом кандидата наук, видано на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від «22» грудня 2011 року ДК №001784.
 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєне Указом Президента України від «3» жовтня 2019 року № 731/2019.

 

Сфера наукових досліджень:

Реформування медсестринства в Україні та світі. Становлення медсестринства як науки. Розвиток медсестринської освіти.

Публікації:

Статті у наукометричних базах Scopus/ Web of Science
 
 1. Awanish Mishraa, Petro Oliinyk, Roman Lysiuk, Larysa Lenchyk, Suraj Singh SRathode, Halyna Antonyak, Roman Darmohray, Natalia Dub, Olha Antoniv, OksanaTsal, Taras Upyr. Flavonoids and stilbenoids as a promising arsenal for the management of chronic arsenic toxicity // Environmental Toxicology and Pharmacology. Available online 5 September 2022, 103970. In Press, Journal Pre-proof. URL.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1382668922001636
 2. Amin Gasmi, Farah Asghar, Saba Zafar, Petro Oliinyk, Oksana Khavrona, Roman Lysiuk, Massimiliano Peana, Salva Piscopo, Halyna Antonyak, Joeri J. Pen, Iryna Lozynska, Sadaf Noor, Larysa Lenchyk, Akram Muhammad, Inna Vladimirova, Natalia Dub, Olha Antoniv, Oksana Tsal, Taras Upyr and Geir Bjørklund Berberine. Pharmacological features in health, disease and aging // Current Medicinal Chemistry. 2023 Feb 7.; IF 4,74. DOI: 10.2174/0929867330666230207112539. URL.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36748808/https://benthamscience.com/journal/25/track/4
 3. Geir Bjørklund, Roman Lysiuk, Yuliya Semenova, Larysa Lenchyk, Natalia Dub, Monica Daniela Doşa and Tony Hangan. Herbal Substances with Antiviral Effects: Features and Prospects for the Treatment of Viral Diseases with Emphasis on Pro-Inflammatory Cytokines // Current Medicinal Chemistry.Volume 30, 2023. DOI: 10.2174/0929867330666230125121758. URL.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36698239/

 

Статті у наукових фахових виданнях
 1.  Дуб Н. Є. Досвід країн світу в реформуванні медсестринської освіти та можливість його застосування в Україні / Н. Є. Дуб // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 4 (36) / ред. кол. М. М. Іжа (гол. ред.) [та ін.]. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. — С. 274—280.
 2.  Дуб Н. Є. Нові підходи до підготовки сімейних медичних сестер / Н. Є. Дуб // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 14/15 / за заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 58—69.
 3. Дуб Н. Є. Роль сімейної медичної сестри у профілактиці хронічних захворювань / Н. Є. Дуб // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. вісн. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — 2009. — Вип. 3. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik3/index.html.
 4. Дуб Н. Є. Засоби реформування системи охорони здоров’я України на основі зарубіжного досвіду / Н. Є. Дуб // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. вісн. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — 2009. — Вип. 3. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik3/index.html.
 5. Дуб Н. Є. Профілактична медицина та її роль у збереженні здоров’я нації / Н. Є. Дуб // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 22 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 44—54.
 6. 6. Дуб. Н. Є. Теоретико-методологічні засади реформування медсестринства / Н. Є. Дуб. // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 24 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 89—95.
 7. Дуб Н. Є. Новітні концепції реформування державного управління медсестринством / Н. Є. Дуб // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 35 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — С. 135141.
 8. Дуб Н. Є. Засади розвитку вищої медсестринської освіти в Україні / Н. Є. Дуб // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. вісн. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — 2013. — Вип. 11. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik3/index.html.
 9. Дуб Н. Є. Нормативно-правові механізми реформування медсестринства / Н. Є. Дуб // Теорія та практика державного управління [Текст] :зб. наук. пр Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип. 1 (32). – 468 с.
 10.  Дуб Н. Є Досвід європейських країн у реформуванні системи охорони здоров’я / Н. Є. Дуб // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 4 (56) / ред. кол. М. М. Іжа (гол. ред.) [та ін.]. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. — С. 274—280.
 11. Дуб А. Р., Дуб Н. Є. Напрями підтримки розвитку професійно-технічної освіти в контексті сучасних і перспективних викликів ринку праці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2377 (дата звернення: 29.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.34
 12. Головчак М.І., Дуб Н.Є. Дуальна освіта при підготовці медичних сестер: міжнародна практика і перспективи реалізації в Україні. Демократичне врядування. 2022. № 2(30). – URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/jan/29801/verstka30-88-99.pdf (дата звернення 24.01.2023). DOI: https://doi.org/
 13. Дуб Н.Є., Федорович У.М., Карковська В.Я., Головчак М.І. Перспективи реформування професійної підготовки медсестер в Україні у контексті євроінтеграції. «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Управління та адміністрування»): журнал. 2023. № 13(27) 2023. С. 62-71. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13(27).
 
Статті у наукових виданнях
 1. Дуб Н. Є Засоби реформування системи охорони здоров’я України на основі зарубіжного досвіду / Н. Є. Дуб // Молодий вчений [Текст]: наук. журн. / Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 1 (03). – С. 210-215.
 2. Дуб Н. Є Евтаназія: життя чи смерть? / Н. Є. Дуб // Медична сестра [Текст]: наук. журн. / за заг. ред. Л. Порохняк-Гановської (гол. ред.) [та ін.], 2007 р. – Вип. 6. – С. 22-24.
 3. Шуляр І.А., Дуб Н.Є., Янків С.В Особливості організації самостійної позааудиторної роботи студентів спеціальності «Акушерська справа» при вивченні дисципліни «внутрішня медицина» / І.А. Шуляр, Н. Є. Дуб, С.В. Янків // Медичний форум [Текст]: наук. журн. / Львівська медична спільнота.- 2016. – Вип. 7 (07). – Львів. – С. 64-67.
 4. Дуб Н.Є. та співавтори Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту Крок Б Сестринська справа, Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» МОЗ України, 2015р. – 18с.
 5. Байдала О.Д., Дуб Н.Є. Роль диспансеризації в збереженні здоров’я населення України [Текст] / О.Д. Байдала, Н.Є. Дуб // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медичної сестри. – 2017. – № 3. С. 29-31.
 6. Байдала О.Д., Дуб Н.Є. Роль диспансеризації в збереженні здоров’я населення України [Текст] / О.Д. Байдала, Н.Є. Дуб // Сімейна медицина. – 2017.
 7. Карпінська. Т.Г., Дуб Н.Є., Журомський В.С. Досвід проведення скринінгу раку молочної залози у Великобританії [Текст] /Т.Г. Карпінська, Н.Є. Дуб, В.С. Журомський // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2017. – № 17. С. 34-36.
 8. Iryna Berezovska, Mariya Shehedyn, Natalya Dub, Tetyana Karpinska Current status of nursing education in Ukraine // Sociedade Portuguesa de Fisica // Conference HSCI´2017, HSCI2017. 2017
 9. Iryna Berezovska, Mariya Shehedyn, Natalya Dub, Vsevolod Kachmar, Lyubov Gasyuk, Ulyana Chernyaha Hospital Information System as an Instructional Tool in Undergraduate Nursing Education // Sociedade Portuguesa de Fisica // Conference HSCI´2017, HSCI2017.2017
 10. Дуб Н.Є., Карпінська Т.Г. Модернізація вищої медичної освіти в контексті Закону України «Про вищу освіту» [Текст] / Н.Є. Дуб, Т.Г. Карпінська // Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського. – 2018. – Випуск 4.- Львів. – С. 5-10.
 11. Дуб Н.Є., Мальований Б.Я., Микита М.М., Білань-Масляник С.Р. Хірургічне лікування вродженого гіпертрофічного пілоростенозу у новонароджених [Текст] / Н.Є. Дуб, Б.Я. Мальований, М.М. Микита, С.Р. Білань-Масляник // Медичний форум: наук. журн. / Львівська медична спільнота. – 2018. – Вип. 13 (13). – Львів. – С. 27-31.
 12. Дуб Н.Є., Карпінська Т.Г.,Назар С.Л. Формування служби швидкого реагування на надзвичайні ситуації в країнах Євросоюзу [Текст] /Т.Г. Карпінська, Н.Є. Дуб, С.Л. Назар // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2018. – № 20. – Одеса. – С. 30-32.
 13. Гвоздецька Г.С., Дуб Н.Є., Гловяк В.Г., Жукуляк О.М. Педагогічні підходи до покращення засвоєння студентами практичних навичок акушерсько-педіатричного профілю // Health & Education / Вип. 1, 2023. С.3-6.