БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

   28 лютого 2024 року завідувач кафедри лабораторної медицини Федорович  Уляна Михайлівна виступила на Вченій раді Академії з мультимедійною доповіддю про “Безперервний професійний розвиток викладачів кафедри лабораторної медицини”.

   Під час оголошення карантину, викладачі кафедри повинні були  виконувати зовсім нові ролі – тьютора, фасилітатора, модератора,  коуча, ментора, супервізора тощо. Вчитель постійно повинен займатися самовдосконаленням, саморозвитком. Викладач − це постійний учень. Він оволодіває новими методиками, новітніми технологіями навчання й вибудовує свою власну професійну траєкторію. Для цього і створено навчальну платформу MOODL.

   У Положенні про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників діє:

 1) електронна система забезпечення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я (далі — система) — державна інформаційно-комунікаційна система, що включає інформаційні технології, технічні і програмні засоби для обробки даних та іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я; 

2) заходи безперервного професійного розвитку — освітні заходи медичного, реабілітаційного та/або фармацевтичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я; 

3) працівники сфери охорони здоров’я — працівники, які провадять діяльність за професіями; а також особи, які мають фахову передвищу або вищу медичну і фармацевтичну освіту та працюють у закладах освіти, профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я”.

   Зокрема, у проєкті Концепції розвитку педагогічної освіти (2018) зазначено, що безперервний професійний розвиток може здійснюватися шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

 

  Підтвердженням безперервного професійного розвитку шляхом участі у зазначених заходах є сертифікат, виданий закладом охорони здоров’я за підписом його керівника. Положення про групи рівних затверджується МОЗ.

  Участь викладачів кафедри лабораторної медицини у вебінарах та різних заходах виставлено у вигляді Фото вебінарів на сайті кафедри у розділі “Новини”.

Інформальна освіта для безперервного професійного розвитку передбачає: 

  • написання та публікацію статті або огляду в журналі з імпакт-фактором;
  •  участь працівників сфери охорони здоров’я, які є рівними за посадою (далі — група рівних), у заходах з безперервного, систематичного, критичного розгляду питання щодо провадження власної професійної діяльності та професійної діяльності інших працівників сфери охорони здоров’я для безперервного поліпшення якості медичної допомоги. 

  У розділі наукова робота кафедри міститься інормація про кожного викладача кафедри  про його наукову роботу та участь у заходах.

  Нещодавно затверджений Професійний стандарт вчителя розкриває нові  професійні ролі і завдання педагога.

  Вже розроблені спільним проєктом Міністерства освіти і науки України та Британської Ради – Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів. Її місія полягає в усвідомленні вчителем його професійної ролі як фасилітатора учіння (фасилітатор – «одна із ролей вчителя, яка полягає у створенні сприятливих умов для ефективного учіння, стимулюванні спільної діяльності учнів та спрямуванні процесу самостійного пошуку інформації». У Рамці професійна діяльність учителів аналізується за дескрипторами відповідної категорії та дескрипторами всіх попередніх категорій.