Безкоровайна Уляна Юріївна

Безкоровайна Уляна Юріївна

кандидат наук з державного управління (доктор філософії), доцент.

викладач вищої кваліфікаційгої категорії, викладач методист.

Освіта:

Вища, закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, 1997 р, медико-профілактична справа, лікар-гігієніст, епідеміолог, профпатолог.

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті реформування охорони здоров’я України. Аналіз стандартів діяльності сестри медичної в Україні та закордоном.

Публікації:

 1. Фахове видання: Безкоровайна У. Ю. Система державного управління медсестринства в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 114–117.
 2. Фахове видання: Безкоровайна У. Ю. Порівняльний аналіз ролі медичної сестри в Україні та світі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 88–92.
 3. Фахове видання: Безкоровайна У. Ю. Кадрові компоненти механізму державного управління у сфері медсестринської справи в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 3. С. 23–28.
 4. Фахове видання: Безкоровайна У. Ю., Надюк З. О., Неділько Р. В. Аналіз інформаційної складової взаємодії громадських організацій середнього медичного персоналу з органами державної влади. Демократичне врядування. 2018. Особистий внесок: здійснено аналіз інформаційної взаємодії громадських об’єднань медичних сестер з органами державної влади.
 5. Фахове видання: Безкоровайна У. Ю., Надюк З. О., Неділько Р. В. Проблема подолання синдрому професійного вигорання у мотиваційному механізмі державного управління у медичній сфері України. Актуальні проблеми державного управління. 2018. № 2 (54). С. 6–8. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-2/doc/1/01.pdf
 6. Фахове видання: Безкоровайна У. Ю. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення реформування національної системи охорони здоров’я. Право та державне управління. № 2 (31). Т. 2. С. 43–48. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2018/tom_2/9.pdf.
 7. Безкоровайна У.Ю., канд.держупр, Неділько Р.В., к.н.з держуправління, Поцюрко Н.Т., викладач кафедри клінічного медсестринства. Індикатори якості освіти, які формують компетентності до злагодженого комплексного надання медичних послуг середнім медичним персоналом. Науковий журнал – Медичний форум № (2019 р)., м. Львів 22 – 23 листопада.
 8. Силабус – інструмент євроінтеграції медсестринської освіти БЕЗКОРОВАЙНА У.Ю. канд.держ.упр. (док. філософії) ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», НЕДІЛЬКО Р.В. канд.держ.упр. (док. філософії) ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 9. Фахове видання: Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»», № 20(48), березень, 2021 р. Юристовська Н.Я., Неділько Р. В., Безкоровайна У. Ю.- Трансформація системи менеджменту закладу охорони здоров’я в пандемічний та постпандемічний період.
 10. Фахове видання: Неділько Р.В., Безкоровайна У.Ю., Тверда І.І. Педагогічний коучинг у розвитку управлінської компетентності керівників ЗВО, Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), № 11(16) 2022, ст.105.
 11. Розділ колективної монографії на тему: Медсестринство в Україні: компетентісний підхід в освітньому просторі та аналіз зарубіжного досвіду практичного медсестринства. Неділько, Безкоровайна Modern medical science and education in Ukraine and EU countries: imperatives, transformation, development vectors: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 288 p. SECTION 2. Nursing in Ukraine: a competent approach in the educational space and analysis of foreign experience of practical nursing (Bezkorovayna U. Yu., Nedilko R. V.)
 12. Безкоровайна У.Ю., Кметик Н.Г. «Моделі формування фахових компетентностей медичних сестер в Україні та за кордоном.» Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції « Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень». Одеса 18-19 жовтень 2019. С.108
 13. Безкоровайна У. Ю., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Неділько Р. В., кандидат наук з державного управління (доктор філософії). Системне вимірювання рівня глюкози як шлях до раннього виявлення захворювання: матеріали науково – практичної конференції, м. Житомир.
 14. Безкоровайна У. Ю., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Неділько Р. В., кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Куксенко І.В., викладач кафедри клінічного медсестринства. Досвід кафедри внутрішньої медицини щодо оптимізації засвоєння медсестринського процесу з клінічних дисциплін, конференції на тему: «Сучасні методи діагностики і лікування: досвід країн Європейського союзу», 27–28 грудня 2019 р. Польща, м. Любінь.
 15. Вовк М. Безкоровайна У. Сучасний стан медсестринства в системі охорони здоров’я // Міжнародна науково-практична конференція “Пріорітети розвитку медичних наук у ХХІ ст.” м. Одеса 20-21 березня 2020р.
 16. Безкоровайна У. Вовк М. «Сучасний стан медсестринства в системі охорони здоров’я» І Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти»
 17. Безкоровайна У. Фурдиконь І. «Професійна діяльність медичної сестри. реформування галузі.» І Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти»
 18. Безкоровайна У.Вовк М. «Сучасний стан медсестринства в системі охорони здоров’я» Науково-методична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу»
 19. Безкоровайна У. Фурдиконь І. І. «Професійна діяльність медичної сестри. реформування галузі.» Науково-методична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу»
 20. Вовк М. Безкоровайна У. Неділько Р. Оцінка діяльності медсестринського персоналу у приймальному відділенні закладів охорони здоров’я // Науково – методична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу” м. Івано-Франківськ 18 вересня 2020 р.
 21. Вовк М. Безкоровайна У. Неділько Р. Оцінка діяльності медсестринського персоналу у приймальному відділенні закладів охорони здоров’я // ХІ Науково-практична конференція з міжнародною участю “Вища освіта та практика в медсестринстві”     м. Житомир 22 жовтня 2020 р.
 22. Наливайко Л., Безкоровайна У. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція – «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук», Львів, 20.05.2021 р.
 23. Наливайко Л., Безкоровайна У. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», Львів, 28.05.2021р.
 24. Наливайко Л., Безкоровайна У. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи», Рівне,12.10.2021 р.
 25. Наливайко Л., Безкоровайна У. ІІ Регіональна науково-практична конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», Львів, 27.10.21 р.
 26. Оцінка діяльності медсестринського персоналу у приймальному відділенні закладів охорони здоров’я Безкоровайна У., Неділько Р., Вовк М., ХІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «ВИЩА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА МЕДСЕСТРИНСТВІ» 22 жовтня 2020 року м. Житомир.
 27. Дебрифінг – іноваційний метод навчання студентів-медиків, Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В., Кузьменко О.В., І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 28.05.2021 року м. Львів.
 28. Каплун І.С. Безкоровайна У.Ю. Міжнародні стандарти вищої освіти: реформування, запровадження компетентністного підходу. XI Всеукраїнська науково-практична конференція: «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СВІТОВОГО НАУКОВОГО ЗНАННЯ У XXI СТОЛІТТІ», Вінниця 11 серпня 2022 року.
 29. Каплун І.С. Безкоровайна У.Ю. Компетентнісний підхід в освіті: обмеження та недоліки, XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології сучасної наукової діяльності: стратегія, завдання, впровадження» 11 вересня Житомир 2022
 30. Шегедин А.С. Безкоровайна У.Ю. Корпоративна культура діяльності закладів охорони здоров’я та інструмент досягнення медичним персоналом місії закладу, ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи» м. Рівне, 12 – 13 жовтня 2022 року
 31. Безкоровайна У.Ю., Яремчук О.В. Первинна медична допомога в Україні. Роль сестри/брата медичних в наданні послуг, ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи» м. Рівне, 12 – 13 жовтня 2022 року
 32. Каплун І.С., Безкоровайна У.Ю. Сучасна освіта та компетентнісний підхід в ній, ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи» м. Рівне, 12 – 13 жовтня 2022 року.
 33. Безкоровайна У.Ю., Поцюрко Н.Т., Куксенко І.В. Аналіз фахових компетентностей сестри/брата медичних в період пандемії Covid-19, ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи» м. Рівне, 12 – 13 жовтня 2022 року.
 34. БезкоровайнаУ.Ю., Поцюрко Н. Т., Куксенко І. В. Розгляд фахових компетентностей сестри/брата медичних в період пандемії Сovid-19, матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ» м. Львів, 27 жовтня 2022 року.
 35. Безкоровайна У. Ю., Яремчук О. В. Роль сестри/брата медичних в наданні послуг у первинній медико-санітарній допомозі в Україні, матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ» м. Львів, 27 жовтня 2022 року.
 36. Пандемія covid-19 – виклик сучасності Спікери: канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю., декан факультету №1 канд.держ.упр. Неділько Р.В., завідувачка кафедри. Кам’янський медичний коледж науково-практична конференціяз міжнародною участю за темою «COVID-19: Заходи та методи безпеки сьогодення». Трансляція заходу – 16 грудня 2020 року в онлайн-форматі на YouTube каналі Кам’янського медичного коледжу.