1. Висока якість освітнього процесу
 2. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу
 3. Співпраця з усіма стейкхолдерами щодо організації освітнього процесу
 4. Наявні чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу
 5. Забезпечення абсолютної підтримки усіх стейкхолдерів: освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної тощо
 6. Сприяння безперервному професійному розвитку викладачів, стимулювання розвитку викладацької майстерності та особистісному зростанню
 7. Студентоцентрований підхід
 8. Наявна прозора процедура формування індивідуальної освітньої траекторії
 9. Якісна практична підготовка здобувачів вищої освіти
 10. Підтримка діяльності студентського самоврядування факультету
 11. Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій
 12. Повага, дотримання, пропаганда принципу академічної доброчесності
 13. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією освітньої діяльності
 14. Формування soft-skills у всіх учасників освітнього процесу
 15. Діджіталізація освітнього освітнього процесу: використання гугл-форм, вайбер-груп, соцмереж, скайп-нарад, перехід на електронний документообіг (електронні журнали, електронні портфоліо, електронний банк робочих навчальних програм, наукових здобутків викладачів та студентів тощо).